INFO
Internet stranice Općine Matulji.

ZATVORENA SAVJETOVANJA

ODLUKA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA – javno savjetovanje

– obrazac odluka o financiranju polit.stranaka

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA – javno savjetovanje

– obrazac odluka o koeficijentima

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU – link

— OBRAZAC PROGRAM GRAĐENJA KOM.INFR – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU – link

— OBRAZAC PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFR. – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – link

— OBRAZAC ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRUŽANJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG  I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGE POVEZANE S TOM JAVNOM USLUGOM – link

— OBRAZAC IZMJENA ODLUGE PRIKUPLJANJE OTPADA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI – link

— OBRAZAC KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN PLAĆA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU – link (dokumenti se nalaze u privitku linka)

JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.
JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU
JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU

Nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Matulji

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

NACRT ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI

JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU OPĆEG AKTA

NAZIV AKTA: ODLUKA O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

NAZIV AKTA: ODLUKA O NAKNADI I DRUGIM PRIMANJIMA VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINE MATULJI

NAZIV AKTA: ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U 2021.GODINI ZA RAZDOBLJE OD KONSTITUIRANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

NAZIV AKTA: STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MATULJI

_____________________

Izvješće sa javnog savjetovanja – odluka o porezima – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji – LINK

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru za članove vijeća mjesnih odbora – Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI 

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U 2020.GODINI

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEĆE PROGRAM GRAĐENJA KOM.INFR

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFR.

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE IZMJENA ODLUGE PRIKUPLJANJE OTPADA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE PRORAČUN 2020

Izviješće o savjetovanju plan razvojnih progama

Izviješće o savjetovanju Program održavanja KI 2021

Izviješće o savjetovanju Program građenja KI 2021

Izviješće Odluka o izvršavanju proračuna za 2021

Izviješće Program korištenja naknade za legalizaciju za 2021

Izviješće sa Javnog savjetovanja Proračun

Izvješće izmjene i dopune Statuta

Izvješće izmjene i dopune Poslovnika

Izviješće izmjena Statuta

Izviješće odluka o o financiranju polit.stranaka

Izviješće odluka o radnim tijelima

Izviješće odluka o vijećničkim naknadama

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM I POČASNIM PRIZNANJIMA OPĆINE MATULJI

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE MATULJI

ODLUKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CIJENE PROVEDBE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA USTANOVE DJEČJI VRTIĆ MATULJI TE NAPLATU USLUGA OD KRAJNJIH KORISNIKA

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U USTANOVAMA DRUGIH OSNIVAČA TE U OBRTIMA NA PODRUČJU PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE IZMJENA I DOPUNA ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA

IZVJEŠĆE IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

IZVJEŠĆE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

IZVJEŠĆE SA JAVNOG SAVJETOVANJA – ODLUKA CIJENA VRTIĆA

IZVJEŠĆE SA JAVNOG SAVJETOVANJA – ODLUKA SUFINACIRANJE SMJEŠTAJA U VRTIĆIMA DRUGIH

Program građenja komunalne infrastrukture 2022. – link za preuzimanje

Izvješće sa javnog savjetovanja Program građenja KI
___________________________

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. link za preuzimanje

Izvješće sa javnog savjetovanja Program održavanja KI
___________________________

Proračun za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. – link za preuzimanje

Izvješće javnog savjetovanja Proračun 2022.
___________________________

Izmjena i dopuna Odluke o raspolaganju nekretninama  – link za preuzimanje

Izvješće sa javnog savjetovanja Odluka o raspolaganju nekretninama

___________________________

Izvješće sa javnog savjetovanja Odluka o načinun pružanja javne usluge sakupljanja kom.otpada

Izvješće sa javnog savjetovanja Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanje groblja i upravljanju grobljima

Izvješće sa javnog savjetovanja Odluka o rasporedu sredstava za političke stranke

Izvješće sa javnog savjetovanja Pravilnik o jednostavnoj nabavi

___________________________

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – link za preuzimanje

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022 – link za preuzimanje

Odluka o upravljanju grobljima – link za preuzimanje

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – link za preuzimanje

___________________________

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

Javno savjetovanje i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

Nacrt Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti -Izvješće sa javnog savjetovanja

Javno savjetovanje i Nacrt Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Matulji

Izvješće o javnom savjetovanju o prijedlogu Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Matulji

Izvijesce Odluka o ostvarivanju prava na pomoc za novorodeno dijete 1..

Izviješće o provedenom savjet.Odluka o osnivanju Savjeta mladih

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju vezano uz Odluku o stipendiranju učenika i studenata

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o porezima Općine Matulji

Javno savjetovanje o Prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Prijedlog Odluke o porezima Općine Matulji

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Prijedlog proračuna Općine Matulji za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Izvješće o provedenom javnom savjetovanje – Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Izvješće o provedenom javnom savjetovanje – Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Javno savjetovanje Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima upisa te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Matulji

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Matulji

Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novcanu pomoc za novorodeno dijete

Javno savjetovanje o Prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

Javno savjetovanje Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Matulji za 2023.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

____________________________

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

____________________________

Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Javno savjetovanje – Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji

Javno savjetovanje – Program potpora poljoprivredi na području općine Matulji za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Javno savjetovanje – Program poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Matulji

Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije

Prijedlog Plana djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda u 2024. godini

Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Matulji

Izvješće o provedenom javnom savjetovanje – Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Matulji

Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godisnjeg poreza na dohodak

Izvješće o provedenom javnom savjetovanje – Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini s obrascima

Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača Javnih usluga na području Općine Matulji

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanje – Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu

Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih programa i projekata za javne potrebe u kulturi

Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Skip to content