INFO
Internet stranice Općine Matulji.

Nadležni zakoni

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Matulji

 1. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02)

 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12)

 3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (NN 86/2006, 125/2006, 16/2007, 46/2010, 145/2010, 37/2013, 44/2013 i 45/2013)

 4. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12)

 5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 48/13)

 6. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13)

 7. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15)

 8. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN broj 12/14)

 9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08 i 61/11)

 10. Zakon  o radu (NN 149/09, 16/11, 82/12 i 73/13)

 11. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

 12. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)

 13. Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12)

 14. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)

 15. Zakon obveznim odnosima ( NN 35/05 i 41/08)

 16. Zakon o trgovačkim društvima (111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/ 09,   111/12, 68/13)

 17. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

 18. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13)

 19. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08),

 20. Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)

 21. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10)

  • a. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10)

  • b. Uredba o kriterijima,mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13)

 22. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i  25/12)

 23. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN 141/06)

  • a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 96/13)

 24. Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

 25. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)

 26. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97107/07)

 27. Zakon o savjetima mladih (NN 23/07)

 28. Zakon o najmu stanova  (NN 91/96 i 101/98)

 29. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13)

 30. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN br. 125/11),

 31. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)

 32. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 i 124/10)

 33. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12),

 34. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10),

 35. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12),

 36. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13),

 37. Zakon o športu (NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12),

 38. Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)

 39. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12),

 40. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN 71/10),

 41. Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),

 42. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12)

  • a. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)

  • b. podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)

 43. Zakon o koncesijama (NN 143/2012)

 44. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11. i 83/13)

 45. Zakon o vodama  (NN 153/09., 63/11., 130/11. i 81/13)

 46. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09. i 56/13)

 47. Prekršajni zakon (NN  107/07.)

 48. Zakon o cestama (NN  84/11., 22/13. i 54/13)

  • a. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05., 64/05., 155/05. i 14/11)

  • b. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN  87/02.)

 49. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN  82/13.)

 50. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08., 48/10., 74/11. i 80/13)

 51. Zakon o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09 i _/13)

 52. Zakon o zaštiti okoliša  (NN  80/13.)

 53. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN  69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i 136/12)

 54. Zakon o trgovini (NN  87/08., 116/08., 76/09., 114/11. i 68/13)

 55. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09)

  • a. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04 i 63/09)

 56. Zakon o grobljima (NN 19/98. i 50/12)

 57. Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10)

 58. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10)

 59. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09. i 55/13)

 60. Zakon o prostornom uređenju i gradnji  (NN 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12)

 61. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12.)

  • a. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12.)

 62. Zakon o energiji (NN 120/12.)

 63. Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 78/12. i 56/13.)

 64. Zakon o naseljima (NN 54/88.)

 65. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04)

 66. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i /ili građevinsku dozvolu (NN 116/07, 56/11)

 67. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11)

 68. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

 69. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)

 70. Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91)

 71. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10)

 72. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11)

 73. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 118/09)

 74. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)

 75. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08)

 76. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

 77. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)

 78. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

 79. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

 80. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)

 81. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

 82. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)

 83. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)

 84. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11)

 85. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 53/10)

 86. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)

 87. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)

 88. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

 89. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)

 90. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07, 39/11)

 91. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja ITD (NN 94/07, 79/08)

 92. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)

 93. Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)

 94. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)

Skip to content