INFO
Nove internet stranice Općine Matulji.

Odluke općinskog vijeća

TEMELJNI AKTI OPĆINE

STATUT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI – 2015

Obrazloženje poslovnik

IZMJENE I DOPUNE Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji

Izmjene i dopune poslovnika Općine Matulji

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji

3. Izmjene i dopune Poslovnika

Osnivanje radnih tijela

STATUTARNA ODLUKA O DOPUNI STATUTA OPĆINE MATULJI

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Matulji

Izmjene i dopune Statuta Općine Matulji

Ravnopravnost spolova

Statut 2009.

Statut 2009. izmjene

Poslovnik OV

ODLUKA O IMENIMA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2014. godinu

ODLUKA O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE MATULJI FRANU ČUBRANIĆU

ODLUKA O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE MATULJI KUD UČKA

ODLUKA O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE MATULJI VEDRAN RUŽIĆ

ODLUKA O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE MATULJI ŽELJKO UJČIĆ

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE MATULJI ZA 2018. GODINU

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MATULJI

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA RUPA,LIPA I MUNE

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji

Rješenje o izboru mandatnog povjerenstva općinskog vijeća Općine Matulji

Rješenje o izboru odbora za izbor i imenovanje općinskog vijeća Općine Matulji

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA, MEĐUGRADSKA I MEĐUOPĆINSKA PITANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI

ODLUKU o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

IZMJENA Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

ODLUKA o imenima ulica i trgova na području Općine Matulji

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
i počasnim priznanjima Općine Matulji

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
i počasnim priznanjima Općine Matulji

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

ODLUKA o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

ODLUKU o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2012. godinu

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

RJEŠENJE o imenovanju člana i predsjednika
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Matulji

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka autotaksi

Komunalni red

Program građenja KI-izvršenje

Program održavanja KI izvješće

ODLUKA O DONOSENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2017. – 2022.

ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Dimnjačarski poslovi

Krupni otpad

Raspored/baje

Komunalne djelatnosti

Komunalni doprinos

Zimske službe

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

JAVNA DAVANJA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

1. Izmjena odluke o kom.naknadi

Izmjena odluke o komunalnoj naknadi

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Odluka o komunalnom doprinosu

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGE POVEZANE S TOM JAVNOM USLUGOM

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODLUKA o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Stipendiranje učenika

Stipendiranje studenata

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

Odluka o socijalnoj skrbi

Izmjena odluke o socijalnoj skrbi (od 2004. godine)

ODLUKA o socijalnoj skrbi

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko-goranske županije

Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

TRGOVAČKA DRUŠTVA I USTANOVE

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji

Cijena vrtića

ODLUKU o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MATULJI

Povjerenstvo-elementarna nepogoda

Mjere zaštite od požara

Agrotehničke mjere

FINANCIJSKI AKTI

Izmjena odluke o učešću roditelja u cijeni vrtića

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2017.G.

Izmjena odluke o učešću roditelja u cijeni vrtića

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017.G.

NACIONALNE MANJINE

RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

PRAVILNIK o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja
slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

ODLUKA o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji

Zaključak terase

 2. Izmjena odluke o zakupu

Izmjena odluke o zakupu

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

Naknada za razvoj

ODLUKA O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA

Sporazum o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji

Odluka o sklapanju Sporazuma o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

PROSTORNI PLANOVI I STRATEŠKI DOKUMENTI

ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA OPĆINE MATULJI (SEAP)

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14 POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K8)

ZAKLJUČAK O USVAJANJU PRIJEDLOGA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE ZA JAVNU RASPRAVU

ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 2 MIHOTIĆI – DIO DIRAKI (NA 113)

GOSPODARSTVO

ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSTVU

ODLUKA O MJESTIMA NA KOJIMA SE MOŽE OBAVLJATI PRODAJA ROBE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Ugostiteljstvo

Skip to content