JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024.GODINU

Općina Matulji ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javnu raspravu na Prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2022.godinu i Projekcije za 2023. i 2024.godinu. U materijalima se uz prijedlog Proračuna i Projekcije nalazi Obrazloženje općeg i posebnog dijela Proračuna.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.
Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen = ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda. Nadalje, određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi.
Prihodi koji mogu biti usmjereni isključivo na određenu namjenu su:

 • Prihodi o prodaje imovine = kapitalna ulaganja u imovinu,
 • Komunalni doprinos = gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktutre
 • Komunalna naknada = održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktutre , vatrogastvo
 • Spomenička renta = zaštita i očuvanje kulturnih dobara (parkovi, obnove fasada i krovova i sl)
 • Boravišna pristojba = poboljašanje uvjeta boravka turista (manifestacije, održavanje komunalne infrstrukture i sl)

Prihodi koji nemaju točno utvrđenu namjenu – nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) mogu biti usmjereni na sve vrste rashoda.
S druge strane Rashodi Proračuna mogu biti  zadani (obvezni) i fakultativni.
Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

 • Otplate kredita, Predškolski odgoj,
 • Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Protupožarna zaštita (država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)
 • Plaće i materijalni rashodi stručnih službi

Fakultativni rashodi odnose se na osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama

 • Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi…)
 • Javne potrebe u sportu,
 • Socijalni programi i zdravstvena zaštita
 • Financiranje rada udruga i ustanova
 • Srednješkolsko i visoko obrazovanje (stipendije,pokazne karte,projekti i aktivnosti srednjih škola i sl)
 • dodatni programi i predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju (iznad minimalnog standarda)

 
Sukladno Zakonu o proračunu amandmani se NE mogu davati na Program: otplate kredita odnosno ne mogu biti vezani uz kreditno zaduženje Općine kao i na Proračunsku rezervu.
Nadelje, sukladno namjeni izvora financiranja prijedlozi koji se odnose na Program gradnje komunalne infrastrukture mogu biti isključivo vezani uz rashode unutar toga Programa (radi namjenskih sredstava). Prijedlozi vezani uz stavke unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture također u pravilu moraju biti vezani uz rashode unutar toga Programa radi namjenskih izvora financiranja.
 
Javna rasprava otvorena je do 12.prosinca 2021.godine uzimajući u obzir rokove za donošenje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.
 
Sudionici u javnoj raspravi mogu svoje prijedloge dostaviti poštom ili osobno na adresu Općine Matulji, Trg maršala Tita 11 ili putem e-maila na adresu: danijel.jerman@matulji.hr ili opcina.matulji@matulji.hr
Svi materijali mogu se pronaći na web stranici općine Matulji pod http://matulji.hr/pocetna/otvorena-savjetovanja/.