PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OPĆINE MATULJI S KOLNO PJEŠAČKIM PRISTUPOM I PARKIRALIŠTEM

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 361-01/18-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-18-0002
Matulji, 29.06.2018.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA  OPĆINE MATULJI S KOLNO PJEŠAČKIM PRISTUPOM I PARKIRALIŠTEM

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Općina Matulji, dana 29.6.2018. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi za radove na izgradnji i  opremanju  reciklažnog dvorišta Općine Matulji s kolno pješačkim pristupom i parkiralištem ,ev.broj 35/2018.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će  5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama www.matulji.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: ljubomira.vrh@matulji.hr

Po proteku roka od  5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, odnosno 04. srpnja 2018. godine, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti na svojim internetskim stranicama www.matulji.hr.

PRILOZI DOKUMENTACIJI O NABAVI

PRIJEDLOG DOKUMENTACIJE O NABAVI – IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu