NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

KLASA: 944-05/21-01/0023
URBROJ: 2156/04-03-01/52-21-0002
Matulji, 22.04.2021.godine
Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije
“ 26/09,38/09 i 08/13), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U
VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

PRODAJA NEKRETNINA
1. k.č. 905/1 pašnjak od 270 m2, zk. ul. 336, k.o. Kućeli
– početna cijena: 26.300,00 kn
– jamčevina: 2.630,00 kn
Napomena: u slučaju potrebe za proširenje ceste (k.č. 2895 k.o. Kućeli) kupac je obvezan prodati Općini Matulji, pod istim uvjetima, dio k.č. 905/1 k.o. Kućeli potreban za proširenje ceste.
2. k.č. 905/2 šuma od 410 m2, zk. ul. 1877, k.o. Kućeli
– početna cijena: 39.900,00 kn
– jamčevina: 3.990,00 kn
Napomena: u slučaju potrebe za proširenje ceste (k.č. 2895 k.o. Kućeli) kupac je obvezan prodati Općini Matulji, pod istim uvjetima, dio k.č. 905/2 k.o. Kućeli potreban za proširenje ceste.
3. 128/672 dijela k.č. 1042 pašnjak od 637 m2, zk. ul. 826, k.o. Matulji
– početna cijena: 40.190,46 kn
– jamčevina: 4.019,05 kn
Napomena: na dijelu cijele k.č. 1042 k.o. Matulji nalazi se plastenik i rasadnik.
4. k.č. 2413/8 put, pomoćna zgrada od 133 m2, zk. ul. 567, k.o. Žejane (sukladno Rješenju o
utvrđivanje građevne čestice KLASA:UP/I-350-05/20-05/000022 URBROJ:2170/1-03-06/3-20-
0003 od 29.5.2020.,Ispostava Opatija)
– početna cijena: 9.940,00 kn
– jamčevina: 994,00 kn
Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:
1. Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,
2. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo
razdoblje, osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod
uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,
3. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu,
4. Dokaz o pravnom interesu za nekretninu pod točkom 4. Natječaja- Rješenje o
utvrđivanju građevne čestice KLASA: UP/-350-05/20-05/000022 URBROJ: 2170/1-03-
06/3-20-0003 od 29.05.2020., Ispostava Opatija.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun HR8124020061826100006 Erste & Steiermarkische bank d.d , sa pozivom na broj 68 9016 – OIB.
Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.
Ugovor se sklapa najkasnije u roku od 15 dana od donošenja zaključka nadležnog tijela o prodaji
nekretnine.
Kupoprodajna cijena se plaća (umanjeno za iznos jamčevine) u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji nekretnine.
Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.
Prodavatelj ima pravo ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 90 dana raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
Za sve ono što nije navedeno u ovom Natječaju primjenjivati će se odredbe Odluke o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko –goranske županije“ broj 34/16).
Nadležno tijelo zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja .
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Matulji i Web stranici Općine Matulji, a Obavijest o raspisanom natječaju u Novom listu dana 22.04.2021. godine.
Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.
Otvaranje ponuda održati će se dana 12.05.2021. u uredu Više savjetnice za imovinsko-pravna pitanja i upravljanje imovinom, Matulji, Trg m. Tita 11, s početkom u 10,00 sati.
 

Općina Matulji
Općinski načelnik
Mario Ćiković