JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 ), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

PRODAJA:

  1. ½ dijela grč. 51 štala i dvorište od 72 m2 zk.ul. 571 k.o. Žejane

Početna cijena: 7.683,19 EUR/57.889,00 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450)

Jamčevina: 768,32 EUR/5.788,90 kn po fiksnom tečaju konverzije 7,53450

  1. k.č. 4643 oranica od 165 m2, k.č. 4642 oranica od 295 m2, k.č. 4632 oranica od 396 m2, sve upisano u zk.ul. 2139 k.o. Brgud (predmetne nekretnine neposredno graniče te se prodaju samo zajednički)

Početna cijena: 24.749,63 EUR/186.476,08 kn ( fiksni tečaj konverzije 7,53450)

Jamčevina: 2.474,96 EUR /18.647,61 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450)

Napomena: Općina Matulji nije u posjedu predmetnih nekretnina

Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

  1. Osnovne podatke o natjecatelju (ime i prezime, prebivalište, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe)
  2. Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
  3. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje, osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja

4. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Matulji IBAN: HR8124020061826100006 kod Erste&Steiermarkische bank d.d., sa pozivom na broj 68 9016 – OIB.

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.

Ugovor se sklapa najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji nekretnine.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun Općine Matulji u roku 30 dana od zaključenja ugovora.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Prodavatelj ima pravo ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 90 dana raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Općina Matulji zadržava pravo poništenja objavljenog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja kao i pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača, uz obvezu vraćanja uplaćene jamčevine.

U tom slučaju Općina Matulji ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Matulji, web stranici Općine Matulji, a obavijest o raspisanom natječaju u Novom listu.

Natječaj je objavljen dana 27.03.2023.godine.

Za sve što nije navedeno u ovom Natječaju, primjenjivati će se odredbe Odluke o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko –goranske županije“ broj 35/16, 34/21).

Pisane ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA POD REDNIM BROJEM: (OBAVEZNO NAVESTI REDNI BROJ NEKRETNINE) – NE OTVARAJ”.

Otvaranje ponuda održati će se dana 14.04.2023. u uredu Više savjetnice za imovinsko-pravna pitanja i upravljanje imovinom, Matulji, Trg Maršala Tita 11, s početkom u 10,00 sati.

Općinski načelnik

Vedran Kinkela, mag.iur.