JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (Službene novine PGŽ broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,47/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu (Službene novine PGŽ broj 32/19) te članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/16) Općina Matulji, objavljuje:
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.
1. Predmet javnog natječaja:
Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji za 2020., a odnose se na javne potrebe iz područja društvenih djelatnosti od interesa za Općinu Matulji.
2. Prijave se podnose za sljedeća područja:
– obrazovanje,
– kultura,
– socijalna skrb,
– poljoprivreda,
– zaštita okoliša.
3. Prioriteti za dodjelu sredstava temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa/projekta/manifestacije, uvjeti za prijavu na Javni natječaj i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje za poticanje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Matulji koje provode udruge.
4. Vrsta i visina financijske potpore:
• Ukupna sredstva za financiranje programa/projekata ZA PODRUČJE OBRAZOVANJA planirana su u iznosu od 31.000,00 kn /( PROGRAM 2003-Školstvo, pozicija 20.81)
• Ukupna sredstva za financiranje programa/projekata ZA PODRUČJE KULTURE planirana su u iznosu od 340.000,00 kn (PROGRAM 2004-Kultura, pozicija 6.16)
• Ukupna sredstva za financiranje programa/projekata ZA PODRUČJE SOCIJALNE SKRBI planirana su u iznosu od 25.000,00 kn, (PROGRAM 2006-Socijalna skrb, pozicija: 25.2), te 10.000 kn (pozicija 25) za programe zaštiti prava osoba sa invaliditetom
• Ukupna sredstva za financiranje programa/projekata ZA PODRUČJE POLJOPRIVREDE planirana su u iznosu od 80.000,00 kn (PROGRAM 2011-gospodarstvo,pozicija: 44.8),
• Ukupna sredstva za financiranje programa/projekata ZA PODRUČJE ZAŠTITE OKOLIŠA planirana su u iznosu od 40.000 kn (PROGRAM: 2012-Zaštita okoliša; pozicija: 29.8)
Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacije je 1.000,00 kn, a najveći 35.000,00 kn.
5. Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. ispunjeni, potpisani i ovjereni obrasci i to:
a) obrazac 1.PRIJAVA ZA FINANCIRANJE sa podacima o prijavitelju, podacima o programu/projektu/manifestaciji koja je predmet prijave, te podacima o partnerima (ukoliko je primjenjivo) programa, projekta i manifestacije,
b) obrazac 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
c) obrazac 3. izjava o programima, projektima i manifestacije udruge financiranim iz javnih i vlastitih izvora,
d) obrazac 4. Izjava o nekažnjavanju
e) obrazac 5. životopis voditelja/stručnog provoditelja programa, projekta i manifestacije sa svim dokazima definiranim Uputama (diplome, certifikati…)
2. preslika ovjerenog zapisnika sa posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela.
Davatelj financijskih sredstava može tražiti i dodatnu dokumentaciju u cilju što bolje procijene projekta, programa ili manifestacije.
Ujedno se mogu priložiti i:
– zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad udruge i odnose se na program/projekt/manifestaciju
– pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekata s drugim udrugama
6. Način prijave:
Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik). Obrasci se moraju ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa, projekta i manifestacije te ovjerene službenim pečatom udruge.
Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Matulji).
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti sljedeće: naziv natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvaraj – Javni natječaj za udruge ”
7. Rok i mjesto podnošenja prijave:
Rok za prijavu na natječaj je 03.travanj 2020.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijama pošiljke.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:
Općina Matulji
Trg M.Tita 11., 51 211 Matulji
s naznakom:
„Ne otvaraj – Javni natječaj za udruge”

8. Obavijest o prijavama koje se neće razmatrati
Neće se razmatrati prijave koje:
– pristignu izvan roka za podnošenje
– nisu popunjene u elektronskom obliku
– podnesene od strane neprihvatljivih prijavitelja
– prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju
– prijave prijavitelja koji na dan isteka roka za podnošenje prijava imaju dospjele, a nepodmirene obveze prema Općini Matulji
– prijave prijavitelja koje po pozivu Općine Matulji ne dostave dodatno traženu dokumentaciju
– prijave prijavitelja koji nisu ispunili obveze po ugovorima o financiranju zaključenih u 2019.godini
9. Način objave rezultata javnog natječaja
Odluka o financiranju programa/projekata/manifestacija objaviti će se na web stranici Općine Matulji u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave
10. potpisivanje ugovora
Sa prijaviteljima kojima su dodijeljena financijska sredstva zaključiti će se ugovori u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.
Sastavni dio Javnog natječaja čine Upute za prijavitelje te obvezni obrasci iz točke 5. ovog Natječaja.
Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon 401 472 ili e-mail: drustvene.djelatnosti@matulji.hr

OBRASCI:
Obrazac 1.PRIJAVA ZA FINANCIRANJE sa podacima o prijavitelju, podacima o programu/projektu/manifestaciji koja je predmet prijave, te podacima o partnerima (ukoliko je primjenjivo) programa, projekta i manifestacije,
Obrazac 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 3. izjava o programima, projektima i manifestacije udruge financiranim iz javnih i vlastitih izvora,
Obrazac 4. Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 5. životopis voditelja/stručnog provoditelja programa, projekta i manifestacije sa svim dokazima definiranim Uputama (diplome, certifikati…)
A) Upute za prijavitelje – obrazovanje, kultura i socijalna skrb
B) Upute za prijavitelje – poljoprivreda i zaštita okoliša

Općinski načelnik
Mario Ćiković

KLASA: 612-01/20-01/0005
URBROJ:2156/04-01/03-01/0001
U Matuljima 04.ožujak 2020.godine