5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/9
URBROJ: 2156-04-01-13-1
Matulji, 7. listopada 2013.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, br. 26/09 ,38/09. i 8/13)

S  a  z  i  v  a  m

5. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  17.10.2013. god. (č e t v r t a k)  sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni visine temeljnog kapitala Komunalac d.o.o. i temeljnog uloga Općine Matulji u tom kapitalu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
3. Financijsko izvješće za 2012. godinu društva ,,Miklavja logistički centar” d.o.o.
I z v j e s t i t e lj: prokurist društva Damir Buratović
4. Razmatranje i donošenje I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić
5. Razmatranje i donošenje II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić
6. Razmatranje i donošenje 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2013. Godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
7. Razmatranje i donošenje zaključka o sklapanju Anex-a ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu Liburnija
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
Napomena: U privitku predloženog dnevnog reda  dostavljam Vam na znanje izvješće o korištenju proračunske zalihe za period siječanj-rujna 2013. godine.
zip Preuzmite sve materijale odjednom za 5. sjednicu Općinskog vijeća 
 

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić