4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

vijece_2015_zsREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2156-04-01-13-1
Matulji, 02. rujna 2013.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, br. 26/09 , 38/09.i 8/13)
S a z i v a m
 
4. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 12.09.2013. god. (č e t v r t a k) sa početkom u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1.       Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članu Općinskog vijeća
I z v j e s t i t e lj: predsjednik Mandatnog povjerenstva Marin Klanac.
2.       Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji.
3.       Razmatranje izviješća o poslovanju trgovačkih društava u suvlasništvu Općine Matulji za 2012. godinu:
a)       Komunalac d.o.o. Opatija
I z v j e s t i t e lj: Direktor Komunalca d.o.o. Opatija Ervino Mrak
b)Regionalna Veletržnice Rijeka-Matulji d.d.
I z v j e s t i t e lj: Direktor Thierry Randisi
c) Žičara Učka d.o.o. Opatija
I z v j e s t i t e lj: prokurist društva Milorad Stanić
4.       Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Matulji za 2013. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
5.       Razmatranje i donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
6.       Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata.
I z v j e s t i t e lj:Zamjenica Općinskog načelnika Eni Šebalj.
7.       Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanje Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić.

zip Preuzmite sve materijale odjednom za 4. sjednicu Općinskog vijeća
Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić