3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OP
ĆINA MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/6
URBROJ: 2156-04-01/13-1
Matulji, 15.7.2013.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 26/09, 38/09 i 8/13)

S a z i v a m

3. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

koja će se održati dana 25. 7. 2013. god. (č e t v r t a k) u 17,00 sati u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

– Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 2.konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji održane dana 4.7.2013.,
– Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji,
(Napomena: materijal će Vam biti dostavljen na sjednici, jer je Odbor za izbor i imenovanje sazvan za 22.7.2013.)
I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, Alfredo Rabak;
– Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničke zone R-2,
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
zip Preuzmite sve materijale odjednom za 3. sjednicu Općinskog vijeća

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić