6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

vijece_2015_zsREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/10
URBROJ: 2156-04-01-13-1
Matulji, 18. studeni 2013.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.,38/09., i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

 6. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  28.11.2013. god. (č e t v r t a k)  sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji
2. Donošenje Odluke o davanju  prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Matulji
I z v j e s t i t e lj: Zamjenica Općinskog načelnika Eni Šebalj
3. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I z v je s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
5. Donošenje Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu i Projekcije 2015.-2016.godine
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
7  Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
8. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
Napomena: Uvid u kompletnu dokumentaciju iz točke 8. predloženog dnevnog reda može se izvršiti  u Jedinstvenom upravnom odjelu.
zip
Preuzmite sve materijale odjednom za 6. sjednicu Općinskog vijeća 

zipPreuzmite odgovore na vijećnička pitanja
 

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić