7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/10
URBROJ: 2156-04-01-13-11
Matulji,  6.12.2013.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.,38/09., i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

7. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  17.12.2013. god. (u t o r a k) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

 1. Prijedlog Odluke o podjeli Komunalca d.o.o. na Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. s Planom podjele i društvenim ugovorima
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

2. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

4. Prijedlog Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Općine Matulji za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Predsjednica Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Matulji Iva Grbac

5. Donošenje Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu i Projekcije za 2015-2016. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Napomena:
Cjelokupnu dokumentaciju  i zapisnike radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, vezane uz točke 2.,3.,5. i 6. predloženog dnevnog reda dostavljeni su Vam za 6. sjednicu Općinskog vijeća od dana 28.11.2013.
Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji od dana 28.11.2013. godine biti će Vam dostavljen na usvajanje uz  materijale 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji.
Pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da se dana 17.12.2013. godine okupe na ulazu u Školsku sportsku dvoranu u Matuljima u 16,30 sati radi obilaska iste.
zipPreuzmite sve materijale odjednom za 7. sjednicu Općinskog vijeća
 

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić