12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinsko vijeće
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/22-01/0009
URBROJ: 2170-27-01/1-22-0001
Matulji, 08.09.2022

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21) a u svezi sa čl. 62.st.2.i.3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/09, 16/13, 8/14, 22/14-pročišćeni tekst, 36/14, 6/21 i 23/21)

S a z i v a m

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 14.09.2022. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Matulji

Izvjestitelj: Ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 13.09.2022.godine.

MATERIJALI ZA VIJEĆE:

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Matulji – link

Prethodna suglasnost – link

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić