OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-01/18-01/0012
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0003
Matulji, 16.05.2018

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

Datum:16.05.2018.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto referent- komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu  Općine Matulji je četvrtak  24.05.2018.godine.

Opis poslova radnog mjesta referent- komunalni redar:

–        nadzire i provodi primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva i dimnjačarskih poslova,

–        nadzire provođenje odluka i drugih akata općinskih tijela u okviru svoje nadležnosti

–        podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka te poduzima druge radnje za otklanjanje uočenih protupravnosti,

–        vodi upravni postupak i rješava o upravnoj stvari iz svoje nadležnosti, sudjeluje u žalbenom postupku na navedena rješenja i postupku pokrenutom po tužbi, priprema obrazloženja

–        organizira provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije,

–        organizira provođenje higijeničarskih usluga na području Općine Matulji,

–        organizira pravovremeno izvođenje radova, vrši kontrolu kvalitete i vrši financijsku kontrolu nad izvođenjem radova na održavanju javnih i zelenih površina, komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi (čekaonica, spomenika, panoa i sl.) kao i održavanju objekata javne rasvjete,

–        organizira pravovremenu uslugu, vrši kontrolu kvalitete te vrši financijsku kontrolu nad pružanjem usluge dekorativne javne rasvjete

–        vodi radove na proširenju i interpolaciji javne rasvjete,

–        vodi brigu o održavanju službenih vozila općine

–        sudjeluje u izradi prijedloga programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sudjeluje u pripremi i izradi planova održavanja, prati i sudjeluje u ostvarenju programa, planova i ugovora, te sudjeluje u pripremi izvješća o njihovom ostvarenju

–        sudjeluje u izradi plana javne nabave,

–        priprema materijale za provođenje postupka nabave radova, roba i usluga iz djelokruga svoga rada,

–        sudjeluje u sastavljanju prijedloga ugovora temeljem provedenih postupaka nabave u okviru svog djelokruga rada

–        u okviru svoje nadležnosti prima stranke i daje odgovarajuća obrazloženja i tumačenja, rješava zahtjeve stranaka

–        sudjeluje u organiziranju, tehničkim pripremama i realizaciji kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih programskih aktivnosti u okviru svoje nadležnosti,

–        po potrebi obavlja poslove prometnog redara te obavlja i druge srodne poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika, pročelnice i voditelja odsjeka.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,80 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.705,21 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

– Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine 47/09) članci 79.-82., članci 96.-121.

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

– Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne Novine 153/13)- članak 2. i članci 42.- 60.

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17) članci 28., 29, 36, 37, 38, 40, 58, 142.

– Prekršajni zakon (Narodne Novine 107/200739/2013157/2013110/201570/2017)- članak 5., članci 31.- 34., 41.- 43., članak 239. i članak 245.

– Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( Narodne novine 112/17 i 34/18) cijeli tekst

– Odluka o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“  br. 9/12,cijeli tekst)

-Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“  32/14, cijeli tekst)

-Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u okoliš na području Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18) cijeli tekst

-Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezane s tom javnom uslugom („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/18) cijeli tekst

Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: biserka.gadzo@matulji.hr

Oglas možete preuzeti na ovom linku

Obavijest kandidatima – formalni uvjeti i poziv na testiranje