POZIV  NA  PRIJAVU ŠTETE

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici imovine na podnošenje prijave radi utvrđivanja i evidentiranja štete nastale na imovini tijekom nevremena koje je zahvatilo Općinu Matulji u petak 21.srpnja 2023.g.

Štetu je moguće prijaviti putem elektroničke pošte :

opcina.matulji@matulji.hr

ili osobno u Općini Matulji, Trg Maršala Tita 11, Matulji u uredovno radno vrijeme za stranke. Rok za dostavu prijave je ponedjeljak, 31. srpnja 2023.g.

Nakon prikupljenih prijava i evidentiranja nastale štete, svi mještani Općine Matulji koji budu ostvarili pravo na obeštećenje, bit će o tome pravovremeno obavješteni.

Pod štetom se podrazumijeva šteta koju je uzrokovala imovina Općine Matulji (pad stabala s javnih površina, pad pokrova zgrada u vlasništvu Općine Matulji i sl.)

OPĆINA MATULJI