OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

obavijest_matuljiDatum:10.06.2016.
U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za proračun i financije (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme zamjena odsutne službenice.
Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji je srijeda 18. lipnja 2016.godine.
Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za proračun i financije:

Surađuje sa voditeljem odsjeka na poslovima financijskog planiranja i analize te na izradi proračuna i izvršavanju proračuna, izrađuje financijske izvještaje, bilance i prateće evidencije, vodi knjigovodstvo imovine Općine, te sudjeluje u izradi popisa imovine Općine, brine o fakturiranju i naplati svih općinskih prihoda od imovine i prihoda po posebnim propisima, surađuje u kandidiranju projekata iz djelokruga Odsjeka za financije putem programa Eurospke unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s višim savjetnikom za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima te obavlja i druge srodne poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika, pročelnika i voditelja odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,15 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5.108,84 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

 Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
– Zakon o finaciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),
– Statut Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 39/15 pročišćeni tekst)
Odluka o porezima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 22/01, 50/13),
– Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/13 i 17/14)
– Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 34/01).
Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

 Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

 Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

 Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: biserka.gadzo@matulji.hr

Oglas možete preuzeti na ovom linku