OBAVIJEST

V.d.Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji dana 31.3.2022.godine raspisao je natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto Viši savjetnik za tehničke poslove i investicije (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 43/2022 od 06.04.2022.

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti, ili izravno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Matulji Trg M. je 21.04.2022.

Opis poslova radnog mjesta Viši savjetnik za tehničke poslove i investicije

-brine o tekućem i investicionom održavanju poslovnih i stambenih prostora, prati i nadzire izvođenje radova, izrađuje troškovnike i obračun radova, surađuje sa pružateljima usluga održavanja objekata i prostora Općine te nadzire njihov rad (domar i čistačice) te obavlja poslove primopredaje poslovnog i stambenog prostora

-sudjeluje u pripremi investicija u dugotrajnu imovinu, surađuje sa projektantima u izradi projekta, vrši nadzor nad izgradnjom i obračunom radova

-vodi evidenciju poslovnih i stambenih prostora te izrađuje plan nužnih ulaganja

-sudjeluje u postupcima javne nabave za robu, radove i usluge vezane uz stambene i poslovne prostore Općine

-vodi brigu o vatrodojavnom sustavu i drugim sustavima zaštite te obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika i/ili voditelja odsjeka

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,30 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.200,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.


Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak,123/17 , 98/19 144/20), članci: 1. do 6., 18. do 20., 27. do 56. c.

-Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/1739/19,125/19) cijeli tekst

-Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ br. 78/15, 118/18110/19) cijeli tekst

-Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine „ br. 153/13, 65/17,144/18,39/19 i 98/19)-cijeli tekst

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ br. 131/21) -cijeli tekst

-Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“, br. 46/18, 98/19) cijeli tekst

-Statut Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 ,7/18, 6/21 i 23/21) članci: 1. do 8., 15. do 18., 30. do 33., 43., 77. do 84.

-Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18,110/18,32/20) članci 59-90

-Zakon o cestama („Narodne novine „br.84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19,144/21) članci 23-25 i 98-109

Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirati tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: ljubomira.vrh@matulji.hr

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – VIŠI SAVJETNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE I INVESTICIJE – pdf

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – VIŠI SAVJETNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE I INVESTICIJE –  docx

V.d.Pročelnika

Jedinstvenog upravnog odjela

Smiljana Veselinović,mag.iur.