OBAVIJEST

V.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji je dana 31.03.2022. godine raspisao Natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 43/2022 od dana 06.04.2022.

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti ili izravno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Matulji Trg M. Tita 11., je: 21. travnja 2022.

Opis poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za komunalni sustav i prostorno uređenje je sljedeći:

 • sudjeluje u pripremi i izradi prostornih i urbanističkih planova, u izradi strategije razvoja, planova zaštite i unapređenja okoliša, praćenju i procjeni stanja u prostoru i predlaganju mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru

 • na zahtjev stranaka i drugih dionika u postupku pruža uvid u prostorno-plansku dokumentaciju jedinica lokalne samouprave, daje stručna mišljenja o važećim dokumentima prostornog uređenja, daje potrebne podatke i obavijesti u vezi s vođenjem postupka te izrađuje pripadajuće evidencije i izvješća

 • prati stanje u prostoru, vodi evidenciju izdanih građevinskih dozvola na području Općine te vodi evidenciju komunalne infrastrukture i drugih nekretnina u vlasništvu Općine

 • prikuplja prijedloge za izmjene dokumenata prostornog uređenja, koordinira postupcima javne rasprave povodom izmjena dokumenata prostornog uređenja, sastavlja izvješća o provedenoj javnoj raspravi

 • podnosi zahtjeve za izdavanje akata za građenje investicijskih projekata Općine te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,10 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.200,00 kn bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na Natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001, 60/2001, 129/2005, 36/2009, 36/2009, 109/2007, 125/2008, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020) članci 1.- 6., 18.- 20. i 27. – 56.c

 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019), cijeli tekst

 • Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019), članci 48. – 149.

 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/2015, 118/2018, 110/2019), cijeli tekst

 • Zakon o naseljima (Narodne novine br. 39/22), cijeli tekst

 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine br. 115/15), cijeli tekst

 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (Narodne novine 105/17, 108/17), cijeli tekst

 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (Narodne novine 48/2014, 19/2015), cijeli tekst

 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članci 62. – 75.

 • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članci: 24. – 27. i 45. – 51.

 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš (NN 3/17), cijeli tekst

 • Statut Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 7/18, 6/21 i 23/21), članci 1.- 8., 15.- 18., 30.-33., članak 43. te 77. – 84.

Web stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, Web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj Web stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirati tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tihana.prosenski@matulji.hr

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE PDF

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJEdocx

V.d. Pročelnika

Jedinstvenog upravnog odjela

Smiljana Veselinović, mag.iur