NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ODSJEK ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0007
URBROJ: 2156/04-03-01/2-20-0001
Matulji, 27. 05.2020.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Odsjek za samoupravu i upravu


U Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji Odsjek za samoupravu i upravu prima se vježbenik/ca – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci,za radno mjesto Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž).
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Na ovaj natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji Odsjek za samoupravu i upravu (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za vježbenika moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
– magistar ekonomske, pravne, društvene ili tehničke struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne, društvene ili tehničke struke
– bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
– poznavanje rada na osobnom računalu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.
Uz pisanu Prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice)
3. preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem,
4. izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz
članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
5. elektronički zapis ili preslika uvjerenja da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca, računajući od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“,
6. dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
U pisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslika potvrde nadležnog Ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, preslika dokaza o nezaposlenosti, preslika dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom).
Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodnim novinama“ 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju , kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećem linku: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web-stranici Općine Matulji(www.matulji.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Smatra se daje kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj. Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima podnose se poštom u roku osam dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Matulji, Povjerenstvo za provedbu natječaja Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji, sa naznakom natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji Odsjeku za samoupravu i upravu
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
OBAVIJEST MOŽETE PREUZETI OVDJE. – link
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:
Danijel Jerman, dipl.iur.