JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

DJEČJI VRTIĆ MATULJI
ŠETALIŠTE D. GERVAISA 4
51 211 MATULJI
KLASA: 601-02/18-06/01
URBROJ:2156-01-01-18-1
Matulji, 15.05.2018. god.
Na temelju članka 2. i 3. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine primorsko-goranske županije“, broj: 35/16) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine primorsko-goranske županije“, broj:8/17) i članka 5. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji (KLASA: 003-05/17-01/01, URBROJ: 2156-01-01-17-9, od 03.04.2017.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje
 

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU

2018./2019.

 
Zahtjevi za upis primat će se od ­­­15. svibnja 2018. do zaključno 29. svibnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, osim srijede kada se zahtjevi primaju od 14:00 do 18:00 sati.
Zahtjeve podnose roditelji za upis djece od  godine dana starosti do polaska u školu za programe:

 • cjelodnevni program jaslica u Matuljima i Rukavcu
 • cjelodnevni program vrtića u Matuljima
 • poludnevni program vrtića u Matuljima, Jušićima, i Munama
 • skupini za rano učenje engleskog jezika (poludnevno/cjelodnevni program) u Matuljima
 • skupini za rano učenje talijanskog jezika (poludnevno/cjelodnevni program) u Matuljima
 • cjelodnevno/poludnevni program vrtića u Rupi-Lipi
 • poludnevni program vrtića u Brešcima (dolazak novoupisane djece u objekt Dječjeg vrtića Brešca bit će moguć od 01.11.2018. god. zbog privremenog boravka već upisane djece iz Dječjeg vrtića Veli Brgud)
 • cjelodnevni program jaslica u Velom Brgudu (zbog adaptacije objekta Dječjeg vrtića Veli Brgud dolazak novoupisane djece bit će moguć od 01.11.2018. god. )
 • cjelodnevni program vrtića u Velom Brgudu (zbog adaptacije objekta Dječjeg vrtića Veli Brgud dolazak novoupisane djece bit će moguć od 01.11.2018. god. )
 • cjelodnevno/poludnevni program vrtića u Velom Brgudu ( zbog adaptacije objekta Dječjeg vrtića Veli Brgud dolazak novoupisane djece bit će moguć od 01.11.2018. god.)

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik obvezno prilaže:

 • djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika,
 • uvjerenje o odobrenom privremenom boravku (ne starije od 30 dana) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika,
 • dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika  ili samohranog roditelja/skrbnika –  elektronski  zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske, a za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca izvan teritorija Republike Hrvatske potvrdu poslodavca ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • za roditelje/skrbnike redovite studente, učenike, pripravnike i specijalizante potvrde nadležnih institucija,
 • za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka,
 • za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji – presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih,
 • za dijete roditelja/skrbnika koji prima dječji doplatak – presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

Dječji vrtić zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od roditelja djeteta zatraži dodatne isprave, odnosno da, uz pisanu privolu roditelja djeteta, sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.
Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić  Matulji (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Matulji ili na web stranici www.djecjivrticmatulji.hr. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti navedenu dokumentaciju.
Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.
Podnositeljima zahtjeva izdat će se privremeno i konačno (skupno) rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Matulji koje se objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Matulji u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.
Protiv rješenja o privremenim rezultatima upisa roditelj/skrbnik ima pravo žalbe.
Žalbe se u pisanom obliku podnose Komisiji za upise u roku od 15 dana od dana objave privremenog (skupnog) rješenja putem oglasne ploče Dječjeg vrtića Matulji.
Zahtjev  s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno na adresu: Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 051 274 127 svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 sati.
 
 
 

                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                               Goran Šajina