11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/6
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji, 15.4.2014.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

11. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  29.4.2014. god. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji
 2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Općine Matulji za 2013. godinu
  I z v i j e s t i t e lj: Načelnik Policijske postaje Opatija, Damir Brnas
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  I z v i j e s t i t e lj: zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  I z v i j e s t i t e lj: zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2013. godinu
  I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
  I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
 7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Matulji u 2013. god.
  I z v i j e s t i t e lj: zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
 8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Matulji za 2014. god.
  I z v i j e s t i t e lj: zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
 9. Davanje odobrenja putničkoj agenciji i mjenjačnici „J&H“ iz Pasjaka za postavu montažnog objekta- kioska za obavljanje poslova trgovinske djelatnosti
  Iz v i j e s t i t e lj: zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
 10. Davanje odobrenja obrtu za ugostiteljstvo i trgovinu Žeja iz Pasjaka bb za postavu montažnog objekta- kioska za obavljanje trgovine na malo putem kioska
 11. Davanje odobrenja trgovačkom društva ADRIA MIA d.o.o. iz Rijeke za postavu montažnog objekta-kioska za obavljanje trgovine na malo putem kioska
  Iz v i j e s t i t e lj: zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
 12. Izbor članova Savjeta mladih
  I z v j e s t i t e lj: predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić
 13. Informacija o utrošku proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. ožujka 2014. godine

Napomena:
Vezano uz točku 2. predloženog dnevnog reda Načelnik policijske postaje Opatija gosp. Damir Brnas podnijet će na sjednici Općinskog vijeća usmeno Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Općine Matulji za 2013. godinu.
Materijal uz predloženu točku 12. dnevnog reda dostavit će se na sjednici Općinskog vijeća zbog roka dostave prijedloga kandidata odnosno mogućosti naknadnog primitka pravovremeno poslanih prijava.
zipMaterijale za sjednicu preuzmite OVDJE (ZIP FILE)

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić