OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-KOORDINATOR PROJEKTA EU UP. 02.2.2.08.0063 – DJEČJI VRTIĆ MATULJI – MJESTO CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA, ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVEDBE EU PROJEKTA

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 100-01/18-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0003 
Matulji, 18.12.2018.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-KOORDINATOR PROJEKTA EU UP. 02.2.2.08.0063 – DJEČJI VRTIĆ MATULJI – MJESTO CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA, ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVEDBE EU PROJEKTA

Datum.18.12.2018.

U Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, dana 14.12.2018. objavljen je oglas za prijam u službu za radno mjesto Koordinator projekta EU UP. 02.2.2.08.0063 – Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta, za obavljanje poslova provedbe EU projekta (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji 27.12.2018. godine.

Opis poslova radnog mjesta : Obavlja stručne i savjetodavne poslove na pravovremenoj provedbi svih projektnih aktivnosti, promidžbi, ugovaranju dobavljača te vrši selekciju procesa prilikom zapošljavanja novog osoblja, komunicira prema svim ostalim uključenim akterima koji doprinose razvoju projekta “Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” broj poziva: UP. 02.2.2.08, u sklopu ESF operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. – Dječji vrtić Matulji mjesto cjelovitog razvoja djeteta i obavlja sve druge srodne poslove po nalogu Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 3,468 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.705,21 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

– Statut Općine Matulji  (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,  29/14, 39/15 pročišćeni tekst i 7/18)

-Europski socijalni fond  (europski-fondovi.eu/program/europski-socijalni fond)

-Opći uvjeti otvorenog javnog poziva „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“ – https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja-6562/Prilog-2_Opci-uvjeti-ugovora.pdf

Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: biserka.gadzo@matulji.hr

Oglas preuzmite OVDJE

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa