JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Matulji, 26.09.2019.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Zakonom o komunalnom gospodarstvu, člankom 95.propisano je da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju:

 1. područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
 4. rok plaćanja komunalne naknade
 5. nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
 6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

 

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 27.11.2018.goidne Odluku o komunalnoj naknadi koja je objavljena u Službenim novinama PGŽ broj 39/18.

 

S obzirom na činjenicu da je Zakon u dijelu utvrđivanja komunalne naknade praktički zaživio počev od 01.01.2019.godine od kada su na snazi nove odluke o komunalnoj naknadi, u provedbi istih uočene su određene dileme i poteškoće u rješavanju pitanja utvrđivanja komunalne naknade tijekom godine ili za ranija razdoblja i to kako u pogledu načina utvrđivanja tako i po glede načina i rokova plaćanja. Naime za razliku od starog Zakona, novim je Zakonom propisano da se rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje godišnji iznos komunalne naknade koji se može, ako je tako regulirano odlukom, plaćati u obrocima ili jednokratno. Podsjećamo da je starim Zakonom bilo propisano da se rješenjem utvrđuje mjesečni iznos komunalne naknade. Dakle kada se obveza utvrđuje tijekom godine rješenjem je nužno utvrditi godišnji iznos komunalne naknade za tu godinu kao i za buduće godine, s obzirom da se ne donose nova rješenja oko se ne mijenja vrijednost boda ili drugi podaci bitni za obračun. S time u vezu bitno je regulirati postupanje u takvim situacijama kako u pogledu načina izdavanja rješenja tako i u pogledu broja obroka i rokova plaćanja istih, što se predlaže ovim izmjenama.

 

Kako je novim Zakonom propisana mogućnost utvrđivanja obveze plaćanja od dana nastanaka obveze postavilo se i pitanje načina utvrđivanja komunalne naknade u tekućoj godini za prethodne godine ako je obveza nastala u prethodnim godinama. Ovim se prijedlog predlaže u tim slučajevima da se donose zasebna rješenja za razdoblje koje prethodi godini u kojoj se predmet rješava, a zasebnim rješenjem za razdoblje tekuće i budućih godina kao i u svom ostalim slučajevima.

 

Javno savjetovanje otvoreno je od 26.09.2019. u trajanju od 30 dana, odnosno do 28.listopada 2019.godine

Zainteresirani svoje prijedloge i/ili sugestije koji se odnose na prijedlog ove Odluke poslati poštom ili na e mail adresu: danijel.jerman@matulji.hr

U nastavku se nalazi :

 • Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi sa tekstom odredbi koje se mijenjaju
 • Obrazac sudjelovanja na javnom savjetovanju

 

_______________________________________________________________________________________NACRT ODLUKE

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana __________. godine donosi

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine PGŽ 39/18) u članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4.koji glasi:

„Izuzetno od stavaka 1. i 2. ovog članka kada se komunalna naknada utvrđuje tijekom kalendarske godine, broj obroka za tekuću godinu utvrđuje se rješenjem uzimajući u obzir utvrđeni godišnji iznos te raspoloživ broj mjeseci do kraja tekuće godine.

 

Članak 2.

„Članak 10.mijenja se i glasi:

1) Utvrđeni godišnji iznos komunalne naknade dospijeva na naplatu unutar svake kalendarske godine u rokovima kako slijedi:

-sva jednokratna plaćanja, prema članku 9. ove Odluke, u cijelosti dospijevaju na naplatu do 30. lipnja tekuće godine,

-kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke , plaća u 2 (slovima: dva) jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 31. ožujka tekuće godine, drugi obrok dospijeva na naplatu 30. rujna tekuće godine

-kada se godišnji iznos komunalne naknade prema članku 9. ove odluke plaća u 4 (slovima: četiri) jednaka godišnja obroka onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15.veljače tekuće godine, drugi obrok do 15. svibnja tekuće godine, treći obrok do 15. kolovoza tekuće godine i četvrti obrok dospijeva na naplatu 15. studenog tekuće godine.

-kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke , plaća u 12 (slovima: dvanaest) jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15. siječnja tekuće godine, a svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog dana svakog narednog mjeseca u tekućoj godini.

2) Izuzetno od stavka 1. alineje 4. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi, drugi, treći obrok i četvrti obrok dospijevaju na naplatu 15 travnja.“

3) Izuzetno od stavka 1. alineje 3. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi i drugi obrok dospijevaju na naplatu 15 svibnja.“

4) Izuzetno od stavka 1. alineje 2. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi obrok dospijeva na naplatu 15 travnja.“

 

Članak 3.

„Iza članka 10.dodaje se članak 10a. koji glasi:

 • Kada se komunalna naknada utvrđuje za razdoblje prethodnih kalendarskih godina utvrđeni iznos dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.
 • Kada se komunalna naknada utvrđuje se za dio kalendarske godine u jednom obroku godišnji iznos za tekuću godinu dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojemu se donosi rješenje.
 • U slučaju iz članka 9.stavka 4. kada se rješenjem određuje plaćanje u mjesečnim iznosima, prvi obrok dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem se donosi rješenje, a svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog dana svakog narednog mjeseca u tekućoj godini.
 • U slučaju iz članka 9.stavka 4. kada se rješenjem određuje plaćanje u obrocima, dospijeće svakog obroka određuje se rješenjem uzimajući u obzir odredbe članka 10.ove Odluke.

 

 

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

(2) U slučaju kada se u tekućoj godini utvrđuje da je obveza plaćanja komunalne naknade nastala ranijih godina, zasebnim se rješenjem utvrđuje obveza komunalne naknade za razdoblje od dana nastanka obveze do isteka godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje, a zasebnim rješenjem za razdoblje 01. siječnja tekuće godine, ako je ista osoba i nadalje obveznik plaćanja komunalne naknade.

(3) U slučaju kada obveza plaćanja komunalne naknade nastane tijekom kalendarske godine ili se tijekom godine promijene podaci koji utječu na visinu komunalne naknade, rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obveza od dana nastanka obveze ili promjene do kraja tekuće godine, te godišnji iznos komunalne naknade na način propisan člankom 16.ove odluke.

(4) Osobi kojoj tijekom kalendarske godine prestaje obveza plaćanja komunalne naknade, rješenjem o komunalnoj naknadi posebno će se utvrditi komunalna naknada, do dana prestanka obveze, za tu kalendarsku godinu u kojoj je obveza prestala.

(5) U slučaju iz stavka 3. i 4. komunalna naknada za dio godine, obračunava se na način da se ukupni iznos komunalne naknade za cijelu godinu, podijeli sa ukupnim brojem dana u godini i pomnoži sa brojem dana u tekućoj godini od dana nastanka odnosno prestanka obveze plaćanja.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01.01.2020.godine«.

 

KLASA: 011-01/19-01/0029

URBROJ: 2156/04-01-1-02-19-_____

Matulji,__________.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.

OBRAZAC PREUZMITE OVDJE.