Projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“

Ukupna vrijednost projekta: 38.589.669,65 kn

Bespovratna EU sredstva –  30.000.000,00  kn

 

 
Ciljevi i pokazatelji projekta: Projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“ će doprinijeti ispunjenju pokazatelja neposrednih rezultata za Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, a to su ukupna površina regeneriranog zemljišta u hektarima  i broj zatvorenih i saniranih odlagališta otpada.
Ispunjenjem tih pokazatelja također će se doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš, klimu, smanjenju emisija stakleničkih plinova, te unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša. Projekt doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. (NN 3/17)

Svrha projekta: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“ koje se nalazi na području Općine Matulji te regeneracija onečišćenog zemljišta ukupne površine 3,37 ha. Provedbom svih projektnih aktivnosti spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje te će se doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam, smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju prirodnog okoliša koje donosi društvenu i gospodarsku korist, ispunjenju međunarodnih obveza definiranih u Ugovorom o pristupanju RH EU te održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa i unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.
 Opis projekta: Sanacija odlagališta će se provoditi metodom in- situ, prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15). Procijenjena količina otpada koja se nalazi na lokaciji iznosi 475.800 m3, a prostire se na površini od oko 31.800 m2.
Trajanje projekta: 8.2018. – 4.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i enerhetike temeljem Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“
Program iz kojeg se projekt financira: u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Matulji.
 
www.strukturnifondovi.hr