REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA
OPĆINA MATULJI  i  DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)
OBJAVLJUJU REZULTATE za 
Arhitektonskourbanistički, javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju anonimni, za realizaciju

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonskourbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima

INVESTITOR I RASPISIVAČ: OPĆINA MATULJI, 51211 Matulji, Trg maršala Tita 11,OIB: 23730024333, kojeg zastupa načelnik, Mario Ćiković.
Osobe Raspisivaca natjecaja zadužena za kontakt:

1. Ljubomira Vrh, dipl.iur.
e-mail : ljubomira.vrh@matulji.hr
Telefon: 051/277873
2.Smiljana Veselinović, bacc.admin.publ.
e-mail : smiljana.veselinovic@matulji.hr
Telefon: 051/401465

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a,
51000 Rijeka, OIB:02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh
tel.       +385 (0) 51 585 829, fax. +385 (0) 51 585 829, mob. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić – izvršna tajnica, e-mail drustvoarhitekatarijeka@gmail.com; info@d-a-r.hr, web. www.d-a-r.hr
Osoba Provoditelja zadužena za kontakt: Iva Šulina, dipl.ing.arh. e-mail: natjecaj.matulji@d-a-r.hr
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Rožić arhitekti i partneri d.o.o., Đure Šporera 8, Rijeka
Igor Rožić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 2408 info@rozicarhitekti.com ; Tel: +385 51 333602; OIB 82103389203
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 7-14/MT-UA/NJN
EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja:126/14
ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CPV:71200000-0
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2014/S 012-0060312
SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama te nove zgrade Multimedijalnog centra u Matuljima u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.
Ciljevi:
– dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora središta naselja Matulja u prostornom obuhvatu, zajedno sa kontaktnim područjem i integriranim u širu strukturu i mrežu mjesta;
– natječajnim rješenjem potrebno je omogućiti balans i suživot dinamike prometnih tokova i ritma urbanog života, uvođenjem novih javnih scenarija u dnevni i noćni ritam centra.
– potrebno je konsolidirati područje centra u cjelini i od njega stvoriti dinamični prostor, novo srce grada, pokretača društvenih, ekonomskih i ekoloških potreba novog doba;
– fizička i sadržajna rekonstrukcija uže zone centra;
– novo oblikovno rješenje centara, najljepšeg balkona Kvarnera, trebalo bi dati odgovor na pitanje kako vidimo centar Matulja za 10-20 godina. To rješenje bi trebalo predstavljati novi impuls za društveni, ekonomski i ekološki razvoj građana Matulja i šire zajednice;
– predložiti idejno arhitektonsko rješenje zgrade Multimedijalnog centra u Matuljima kao podloge za izradu cjelokupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade. Obzirom na njegovu poziciju potrebno je razmotriti načine njihovog povezivanja u tkivo sadržaja izgrađenih struktura centra.
Predloženo idejno rješenje bilo je potrebno planirati u sklopu procijenjene investicijske vrijednosti izvođenja radova i opreme u iznosu od 40.000.000,00 kn s PDV-om za zgradu Multimedijalnog centra i 21.375.000,00 kn s PDV-om za uređenje središta naselja Matulja.
KRITERIJI
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa ( u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao pristigla rješenja.
Ocjenjivački sud je analizirao i ocijenio radove prema slijedećim stručnim kriterijima na način da su natječajnom radu dodjeljeni bodovi od 1 do 5 za svaki kriterij posebno.
Kriteriji po kojem je Ocjenjivački sud ocjenjivao natječajne radove:
1. kvaliteta i jasnoća arhitektonsko-urbanističkog koncepta
2. zadovoljenje programskih smjernica projektnog programa
3. funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete prostornih cjelina zgrade Multimedijalnog centra
4. funkcionalnost i estetske kvalitete uređenja vanjskih prostora
5. etapnost realizacije prostornih cjelina
6. racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju u skladu s navedenim iznosom procjene investicije izvođenja radova
7. energetska učinkovitost i zaštita okoliša
8. inovativnost u pristupu rješavanja zadatka.
Prilikom ocjenjivanja radova Ocjenjivački sud je vrednovao cjelovitost idejno arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja i zgrade Multimedijalnog centra.
Redoslijed radova odredio se prema ukupno ostvarenom broju bodova, prikupljenima prema navedenim kriterijima.

  • PRAVO SUDJELOVANJA sukladno članku 15. Pravilnika imale su sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je bio zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada mag.ing.arch. ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma. Individualni autor ili grupa autora morao je uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata  sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin morao je zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. U slučaju da je pristigla ponuda/rad iz zemalja EU Raspisivač i Investitor su u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta trebali postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN-i.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu: Prof. dr.sc.Tihomir Jukić. dipl.ing.arh., – predsjednik Os-a te ostali članovi: Eni Šebalj, prof., Izv.prof. Siniša Majkus, akad. slikar-grafičar, Izv. prof. mr.sc.Leo Modrčin, dipl.ing.arh., Igor Rožić, dipl.ing.arh., i zamjenici OS-a: mr.sc. Ira Rechner Šustar, dipl.ing.arh. i  Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh.,
Stručni savjetnici:
Prof. dr.sc. Aleksadra Deluka- Tibljaš, stručni savjetnika za promet
Ljiljana Črnjar, dipl. knjižničarka, stručni savjetnik za knjižnice
Tehnička komisija:
1. Ronald  Puharić, dipl.ing.građ.,
2. Ida Križaj, dipl.ing.arh
TAJNICA NATJEČAJA: Iva Šulina, dipl.ing.arh.
Ocjenjivački sud je na sjednici održanoj 18. travnja 2015. god. natpolovičnom većinom dodijelio slijedeće nagrade:

  • Nagrada u neto iznosu  103.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 07:

Autor: MULTIPLAN ARHITEKTI d.o.o.,
Projektni tim: Aleš Žnidaršič, u.d.i.a., Katja Žlajpah, u.d.i.a., Katja Martinčič, abs.arh, Dušan Stupar, u.d.i.ka., Anže Podgornik , štud.arh., Vesna Vraničar u.d.i.a., Danaja Vastič, abs.arh., Sanel Muranović, abs.arh. , Gašper Blejec, u.d.i.g., Luka Čižmek d.i.s., Maksim Carević bacc.ing.sec., Miljenko Bernfest d.i.a.

  • Nagrada u neto iznosu  77.400,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 14:

Autori: doc.mag.Tomaž Krušec, udia., Lena Krušec, udia., doc.Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., Vid Kurinčič, udia; Ana Kučan, udika., Luka Javornik, udika;
Suradnici: Rok Staudacher, abs.arh., Ajda Merslavič, štud.arh., Neža Novak, abs.arh., Miha Munda, abs.arh., Matevž Zalar udia, Miha Žgank štud.arh., Jurij Nemec, udia, Danijel Mohorič, abs.kraj.arh., Aljaž Babič, abs.kraj.arh.

  • Nagrada u neto iznosu 51.600,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 13

Autori: Ivana Ergić, dipl.ing.arh., Petar Mišković, dipl.ing.arh.; ovl.arh.Siniša Justić, dipl.ing.arh.,
Suradnici: Dora Lončarić stud.arh., Irma Šmuc stud.arh.;
Izrada maketa: Hrvoje Spudić, Tin Jakopec, Jan Kruezi, Noemi Gašpar – svi stud.arh.,
Konzultanti: Josip Galić, dipl.ing.građ., Ivan Cetinić, dipl.ing.građ.

  • Nagrada u neto iznosu  25.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 11

Autori: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Rimska cesta 8, SI-1000 Ljubljana; Andrej Blatnik u.d.i.a., Zala Likavec, u.d.i.a., Maja Slapernik, u.d.i.a., Primož Žitnik, u.d.i.a., Robert Potokar, u.d.i.a.; suradnik: Matej Fornazarič, abs.arh.
 
Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi odredbama Članka 45.-48. (Narodne novine br. 90/11 i 83/13 i 143/13 i Odlukom Ustavnog suda NN 13/14 u daljnjem tekstu ZJN), ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza  (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu Pravilnika), ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.
Natječaj je provoden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno definiranim etapama izvođenja u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata 342.000,00 kn, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 1.755.275,00 kn te iznosi 2.097.275,00 kn neto (bez PDV-a). Ugovor o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije namjerava se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s nagrađenim radom koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i u skladu sa Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.
Na ovom linku možete pogledati pristigle radove.
ZA OCJENJIVAČKI SUD:
Iva Šulina, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja