PRORAČUN 2019.

Obrazloženje Proračuna 2019-2021. sa programima
Proračun Općine Matulji za 2019.g. i prijekcije 2020.-2021.g
Program i fin.plan održavanja kom. infrastrukture 2019
Program i fin.plan građ.kom.infr.2019.
Plan razvojnih programa Općine Matulji 2019-2021.g
Odluka o izvršavanju Proračuna 2019.g
Proračun u malom 2019. g 
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019.G
Obrazloženje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2019
Polugodišnje izvršenje proračuna 2019 
II. Izmjene proračuna 2019.
IZVRŠENJE 2019. / FINACIJSKA IZVIJEŠĆA
IZVRŠENJE 2019. / FINACIJSKA IZVIJEŠĆA 1.
1. Izmjene 2019. STROJNO ČITLJIV OBLIK
 
2. Izmjene proračuna 2019-STROJNO ČITLJIV OBLIK
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019.godinu
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu