OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji, 27. 04. 2020.
Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Općinu Matulji, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto referent-komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene dužeg vremena odsutnog službenika zbog bolovanja.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN- om nije drugačije određeno.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravne,ekonomske,prometne,tehničke,građevinske struke ili završena gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje worda, excela, interneta i windowsa

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.
Prijavi je potrebno priložiti sljedeće:

 1. životopis
 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice)
 1. dokaz o odgovarajućem obrazovanju (preslika svjedodžbe)
 2. izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz

članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

 • presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku dokaza o položenom vozačkom ispitu B kategorije

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog oglasa.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog oglasa.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslika potvrde nadležnog Ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, preslika dokaza o nezaposlenosti, preslika dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom).
Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.
Na web-stranici Općine Matulji(www.matulji.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave se podnose na adresu: Općina Matulji, Povjerenstvo za provedbu oglasa (referent- komunalni redar), Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Matulji,  Trg M. Tita 11, 51211 Matulji.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

Danijel Jerman, dipl.iur.

 
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – REFERENT- KOMUNALNI REDAR
1. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, putem e-maila
2. Pismohrana, ovdje