OBAVIJEST O OBVEZI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

PRIJAVA OBVEZE PLAĆANJA

Prema dostupnim podacima kojima raspolaže Općina Matulji uočeno je neprijavljivanje nastanka obveze plaćanja komunalne naknade kod novoizgrađenih nekretnina, kao i kod promjene vlasnika nekretnine ili najma poslovnog prostora. Također, uočene su neusklađenosti stvarnih podataka površina nekretnina i podataka koji se nalaze u evidenciji Općine Matulji, odnosno koji su iskazani na rješenjima dostavljenim obveznicima.

Kako sukladno Općem poreznom zakonu („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) prijava plaćanja komunalne naknade kao i svake promjene bitnih podataka za utvrđivanje komunalne naknade predstavlja obvezu vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, pozivamo Vas da prijavite obvezu plaćanja komunalne naknade i eventualnu promjenu podataka relevantnih za utvrđivanje obveze. Naime, sukladno citiranom zakonu Općina Matulji ovlaštena je za pokretanje prekršajnog postupka, budući da neprijavljivanje obveze plaćanja ili promjena vezanih uz nekretninu koja je predmet naplate, predstavlja prekršaj.

Obveznici mogu prijavu potrebnih podataka za utvrđivanje komunalne naknade dostaviti Općini Matulji, Jedinstvenom upravnom odjelu popunjavanjem obrazaca dostupnih na web stranici i u pisarnici Općine Matulji, a koji se mogu dostaviti poštom na adresu Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji, osobno u pisarnicu Općine Matulji ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu racunovodstvo@matulji.hr

Obrazac Prijava obveze komunalne-naknade za poslovni prostor

Obrazac Prijava obveze komunalne-naknade za stambeni prostor

Obrazac Odjava obveze plaćanja komunalne naknade – podaci o nekretnini

KOMUNALNA NAKNADA

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), dalje u tekstu: ZKG) komunalna naknada je javno davanje a koje se koristi u svrhu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Matulji.

Komunalna naknada plaća se za:

 • stambeni prostor

 • garažni prostor

 • poslovni prostor

 • građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

 • neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik prethodno navedenih nekretnina.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

 • danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole

 • danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

 • danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

 • danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:

 • stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj 40/97)

 • građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/18, 26/19, 9/20 i 17/20) kojom je određeno:

 • područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada

 • koeficijent zone (Kz) za pojedine zone

 • koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

 • rok plaćanja komunalne naknade

 • nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

 • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Vrijednost boda određena je Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/18) u iznosu od 4,00 kuna/m2.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel u skladu s važećim zakonskim odredbama te odredbama Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Rješenje ostaje na snazi i vrijedi za svaku narednu kalendarsku godinu do promjene vrijednosti boda ili drugog podatka bitnog za izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenje se donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, a to je Opći porezni zakon.

Komunalna naknada plaća se u obrocima (1, 2, 4, 12) ovisno o godišnjem iznosu komunalne naknade koji dospijevaju na naplatu u rokovima ovisno o broju obroka:

 • jednokratna plaćanja – do 30. lipnja

 • 2 obroka – 31. ožujka i 30. rujna

 • 4 obroka – 5.veljače, 15. svibnja, 15. kolovoza i 15. studenog

 • 12 obroka – do 15. u mjesecu.

Ukoliko nema promjene rješenja, početkom svake godine dostavlja se obveznicima obavijest o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda uz uplatnice na temelju kojih se može izvršiti plaćanje.

NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

Prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) naknada za uređenje voda plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište, a obveznik plaćanja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine.

Osnovica za obračun naknade za uređenje voda četvorni je metar (m2) predmetne nekretnine.

Prihod po osnovi naknade za uređenje voda pripada Hrvatskim vodama, dok je Općina Matulji preuzela poslove obračuna i naplate naknade od 2019. godine.

Tako se na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada, naplaćuje i naknadu za uređenje voda putem zajedničkih uplatnica na kojima se zasebno iskazuje iznos komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

KONTAKT

Za sve upite vezane uz komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda možete se obratiti na broj telefona 051/401-473, ili na e-mail adresu racunovodstvo@matulji.hr

IZVADAK IZ ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI („SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ BROJ 39/18, 26/19, 9/20 I 17/20)

V. PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENTI ZONA

Članak 6.

Područja zona u Općini Matulji u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

Prva zona je područje Općine Matulji koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom.

Na području Općine Matulji utvrđuju se slijedeće zone sa koeficijentima zone:

Područje zone u Općini Matulji

Koeficijent zone (Kz)

I. zona

Matulji, Mihotići (izuzev ulica Bregi i Rukavac), dijelovi naselja Kućeli (Mihelići, Put Luskino, Rošići, područje obuhvaćeno radnom zonom RZ-1) i dijelovi naselja Jušići (područje obuhvaćeno radnim zonama RZ-1 i RZ-2)

1,00

II. Zona

Dio naselja Bregi (izuzev Benčinići), Jurdani, dio naselja Jušići (izuzev područja obuhvaćenog radnim zonama RZ-1 i RZ-2), dio naselja Kućeli (Biškupi, Jurinići, Palihi, Mohorići), dio naselja Mihotići (ulice Bregi i Rukavac), dio naselja Mučići (izuzev Škalniški), Permani, dio naselja Rukavac (Izuzev Perčići)

0,80

III. Zona

Dio naselja Bregi (Benčinići), Brešca, dio naselja Kućeli (Čonjini, Črnčići, Ivanići, Kućeli), Lipa, Mali Brgud, dio naselja Mučići (Škalniški), Pasjak, dio naselja Rukavac (Perčići), Rupa, Ružići, Šapjane, Veli Brgud, Zaluki, dio naselja Zvoneća (Gašpari, Perka, Sušnji, Zvoneća)

0,60

IV. Zona

Brdce, Male Mune, Vele Mune, dio naselja Zvoneća (Kriva, Škrapna) i Žejane

0,40

VI. KOEFICIJENTI NAMJENE

Članak 7.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:

1. stambeni prostor 1,00

2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00

3. garažni prostor 1,00

4. poslovni prostor koji služi za proizvodne i neproizvodne djelatnosti utvrđuje se po toj djelatnosti, kako slijedi:

5. Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti bilo kao samostalno odvojeno zemljište ili kao građevinsko zemljište koje je otvoreni prostor u kojem se obavlja djelatnost pripadajućeg zatvorenog poslovnog prostora, koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor temeljem stavka 1. ovog članka.

6. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

Članak 8.

Obveznici komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, za određenu kalendarsku godinu, ukoliko u poslovnom prostoru ne obavljaju svoju djelatnost više od 6 (slovima: šest) mjeseci u kalendarskoj godini.

Izmjena rješenja iz stavka 1. ovog članka može se tražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka kalendarske godine za koju se izmjena rješenja traži.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

VIII. ROK PLAĆANJA

Članak 9.

Komunalna naknada za stambeni prostor i za garažni prostor koji se ne koristi za obavljanje poslovne djelatnosti, plaća se :

-jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji ili jednak iznosu od 200,00 kn (slovima: dvijestotine kuna.

-u 2 (slovima: dva) jednaka obroka ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi veći od 200,00 Kn , ali je manji ili jednak iznosu od 400,00 (slovima: četiristotine kuna),

-u 4 (slovima:četiri) jednaka obroka, ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi veći od 400,00 kn(slovima: četiristotine kuna),ali je manji ili jednak iznosu od 800,00 kn (slovima: osamstotina kuna)

-u 12 (slovima: dvanaest) jednakih obroka, ako godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi prelazi iznos od 800,00 Kn (slovima: osamstotina kuna).

Iznos komunalne naknade za pravne ili fizičke osobe – obrtnike koji obavljaju djelatnost u poslovnom prostoru odnosno na građevinskom zemljištu koje služi obavljanju poslovne djelatnosti plaća se :

-jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji ili je jednak iznosu od 1000,00 Kn (slovima: tisuću kuna),

-u 4 (slovima: četiri) jednaka obroka za godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi koji prelaze iznos od 1000,00 Kn, ali su manji ili najviše jednaki iznosu od 4000,00 (slovima: četiritisuće kuna),

-u 12 (slovima: dvanaest) jednakih obroka za godišnji iznos komunalne naknade utvrđene rješenjem o komunalnoj naknadi koji prelaze iznos od 4000,00 Kn (slovima: četiritisuće kuna).

Komunalnu naknadu za neizgrađeno građevinsko zemljište obveznik komunalne naknade plaća jednokratno u cijelosti.

Izuzetno od stavaka 1. i 2. ovog članka kada se komunalna naknada utvrđuje tijekom kalendarske godine, broj obroka za tekuću godinu utvrđuje se rješenjem uzimajući u obzir utvrđeni godišnji iznos komunalne naknade te raspoloživ broj mjeseci do kraja tekuće godine.

Članak 10.

1) Utvrđeni godišnji iznos komunalne naknade dospijeva na naplatu unutar svake kalendarske godine u rokovima kako slijedi:

– sva jednokratna plaćanja, prema članku 9. ove Odluke, u cijelosti dospijevaju na naplatu do 30. lipnja tekuće godine,

– kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke , plaća u 2 (slovima: dva) jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 31. ožujka tekuće godine, drugi obrok dospijeva na naplatu 30. rujna tekuće godine

– kada se godišnji iznos komunalne naknade prema članku 9. ove odluke plaća u 4 (slovima: četiri) jednaka godišnja obroka onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15.veljače tekuće godine, drugi obrok do 15. svibnja tekuće godine, treći obrok do 15. kolovoza tekuće godine i četvrti obrok dospijeva na naplatu 15. studenog tekuće godine.

– kada se godišnji iznos komunalne naknade, prema članku 9. ove Odluke , plaća u 12 (slovima: dvanaest) jednaka godišnja obroka, onda prvi obrok dospijeva na naplatu 15. siječnja tekuće godine, a svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog dana svakog narednog mjeseca u tekućoj godini.

2) Izuzetno od stavka 1. alineje 4. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi, drugi, treći obrok i četvrti obrok dospijevaju na naplatu 15 travnja.«

3) Izuzetno od stavka 1. alineje 3. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi i drugi obrok dospijevaju na naplatu 15 svibnja.»

4) Izuzetno od stavka 1. alineje 2. kada se, uslijed promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili drugih podataka za obračun, donose nova rješenja o komunalnoj naknadi, u toj tekućoj godini prvi obrok dospijeva na naplatu 15 travnja.«

Članak 10a.

1) Kada se komunalna naknada utvrđuje za razdoblje prethodnih kalendarskih godina utvrđeni iznos dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.

2) Kada se komunalna naknada utvrđuje se za dio kalendarske godine u jednom obroku godišnji iznos za tekuću godinu dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojemu se donosi rješenje.

3) U slučaju iz članka 9.stavka 4. kada se rješenjem određuje plaćanje u mjesečnim iznosima, prvi obrok dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem se donosi rješenje, a svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog dana svakog narednog mjeseca u tekućoj godini.

4) U slučaju iz članka 9.stavka 4. kada se rješenjem određuje plaćanje u obrocima, dospijeće svakog obroka određuje se rješenjem uzimajući u obzir odredbe članka 10. ove Odluke.

Članak 10b.

1) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, mogu se produžiti. rokovi plaćanja komunalne naknade utvrđeni člankom 10.ove Odluke, za sve ili dio obroka.

2) Odluku o produžavanju rokova plaćanja u slučaju iz stavka 1. donosi Općinski načelnik.