OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA RADNE ZONE R-6

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-01/20-01/0002
URBROJ: 2156/04-01-3-06-20-0005
Matulji, 14.05.2020.
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao nositelj izrade, daje

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
PLANA UREĐENJA DIJELA RADNE ZONE R-6

Temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/20) započela je izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/05).
O prijedlogu Plana provesti će se javna rasprava, čiji će datum, mjesto i vrijeme održavanja biti objavljeni u sredstvima javnog priopćenja te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Općine Matulji.
Detaljne obavijesti o tijeku izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6 mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, Trg m. Tita 11, tel. 401-465 ili putem e-maila: opcina.matulji@matulji.hr
 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Matulji
Danijel Jerman, dipl.iur.