OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinski načelnik
KLASA: 612-01/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/2-01/20-3
Matulji, 23.03.2020.

OBAVIJEST

VEZANO UZ RASPISANI JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU, OBAVJEŠTAVAMO SVE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA DA SE:
1. PRODUŽUJE SE ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA DO 15.TRAVANJ 2020.
2. PRIJAVE SE MOGU SLATI I ELEKTRONSKIM PUTEM NA
e-mail: opcina.matulji@matulji.hr

Po ovlaštenju
Općinskog načelnika
Zamjenica Općinskog načelnika
Eni Šebalj