NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 944-05/20-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001
Matulji, 2.3.2020.
Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),  Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 11.2.2020. i  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje
 
                          NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
                                                                                                                 
1.)PRODAJA NEKRETNINA
1.)z.č.1885/4 izgrađeno zemljište,dvorište, gospodarska zgrada, gaj od 2431 m2   k.o. Matulji
– početna cijena -2.530.000,00 kuna
– jamčevina: 253.000,00 kn
 
 2.) ZAMJENA NEKRETNINA
  1.)1/6 dijela z.č.440 (u naravi 90 m2) k.o. Matulji u vlasništvu Općine Matulji tržišne
vrijednosti   13.620,00 kuna za z.č.395 k.o. Matulji tržišne vrijednosti  13.560,00 kuna.
jamčevina-1.362,00 kn(plaća je vlasnik z.č.395 k.o. Matulji)
 
3.)ZAKUP NEKRETNINA
1.)zakup dijela z.č.672 u naravi terasa od 35 m2 i spremište od 18 m2 k.o. Mihotići , u korist  vlasnika z.č.671k.o.Matulji,sa mogućnošću pristupa za korištenje  navedenih dijelova nekretnine                                                                                                                                               -početna cijena-234,30 kuna mjesečno
-jamčevina-23,43 kune
Zakup se daje na rok od najduže 5 godina ,odnosno do donošenja odluke o privođenju namjeni  zemljišta određenoj prostorno planskom dokumentacijom.
 
Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:
1.Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,

  1. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje, osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja  navedenih obveza pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja
  2. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun  HR8124020061826100006 erste & steiermarkische bank d.d , sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.
Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač  ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.
Ugovor se sklapa najkasnije u roku od 30 dana od donošenja zaključka nadležnog tijela o prodaji nekretnine.
Kupoprodajna cijena se plaća (umanjeno za iznos jamčevine) u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji nekretnine.
Ukoliko kupac zakasni sa   plaćanjem kupoprodajne cijene, plaća  zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.
Prodavatelj ima pravo ukoliko  kupac zakasni sa plaćanjem  više od 90 dana raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
Za sve ono što nije navedeno u ovom Natječaju primjenjivati će se odredbe Odluke  o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko –goranske županije“  broj 34/16)
Nadležno tijelo zadržava pravo  da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja .
Obilazak lokacija  moguć je uz predhodnu najavu na tel.051/277-873 putem e-maila:ljubomira.vrh@matulji.hr
Natječaj  se objavljuje  na oglasnoj ploči Općine Matulji,  Web stranici Općine Matulji i Novom listu. Natječaj je  objavljen dana  2.3.2020.godine.
Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.
Otvaranje ponuda održati će se dana 20.3.2020. u uredu Voditelja odsjeka za samoupravu i upravu,Matulji,Trg m.Tita 11, s početkom u 10,00 sati.
 
 
                                                                                                                                     Općina Matulji
                                                                                                                                    Općinski načelnik