NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 944-05/20-01/0001
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001
Matulji, 17.1.2020.
Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), i Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 10.12.2019. ,a u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

                                                  NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

                                                                                                              
PRODAJA NEKRETNINA
1.) z.č.374 pašnjak od 455m2 k.o. Mihotići(na dijelu zemljišta nalazi se upojni bunar, ugovorom o prodaji nekretnina regulirati će se obaveza kupca da dozvoli na dijelu nekretnine upis prava služnosti,bez naknade, u korist Općine Matulji)
– početna cijena:223.790,00 kn
– jamčevina: 22.379,00 kn
2.) z.č.2664/2 pašnjak od 454m2 k.o. Matulji
–   početna cijena:  422.530,00kn.
–    jamčevina: 42.253,00 kn
3.) z. č.  2621/4 šuma od 167 m2,z.č.2624/2 šuma od 555 m2,z.č.2625 pašnjak od 253m2 i z.č. 2621/2 šuma od 887m2 sve u k.o. Matulji
–   početna cijena:  2.494.240,00 kn.
–    jamčevina: 249.424,00 kn.
Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

  1. Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,
  2. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje,              osim ako je ponuditelju  odobrena odgoda plaćanja  navedenih obveza pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja
  3. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

 
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun  HR8124020061826100006 erste & steiermarkische bank d.d , sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.
Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač  ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.
Ugovor se sklapa najkasnije u roku od 30 dana od donošenja zaključka nadležnog tijela o prodaji nekretnine.
Kupoprodajna cijena se plaća (umanjeno za iznos jamčevine) u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji nekretnine.
Ukoliko kupac zakasni sa   plaćanjem kupoprodajne cijene, plaća  zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.
Prodavatelj ima pravo ukoliko  kupac zakasni sa plaćanjem  više od 90 dana raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
Za sve ono što nije navedeno u ovom Natječaju primjenjivati će se odredbe Odluke  o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko –goranske županije“  broj 34/16)
Nadležno tijelo zadržava pravo  da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja .
Obilazak lokacija koje su predmetom prodaje ,moguć je dana 20.1.2020. u vremenu od 10:00- 11:00 sati ,uz predhodnu najavu  na tel.051/401-467 ili putem e-maila:vojmir.ivanicic@matulji.hr
Natječaj  se objavljuje  na oglasnoj ploči Općine Matulji,  Web stranici Općine Matulji i Novom listu. Natječaj je  objavljen dana  17.1.2020.godine.
Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.
Otvaranje ponuda održati će se dana 5.2.2020. u uredu Voditelja odsjeka za samoupravu i upravu,Matulji,Trg m.Tita 11, s početkom u 10,00 sati.
 
 

Općina Matulji

Općinski načelnik

Mario Ćiković