NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnimpravima(N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik raspisuje,
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
PRODAJA NEKRETNINA
          I. Novoformirana  z.č.2541/2,k.o. Matulji,površine 287 m2
–         namjena: okućnica
–         početna cijena: 73,00 €/m2 
–         jamčevina:15.859,00 kn 
          II. 2/3  dijela  novoformirane  z.č.1230/3,k.o. Matulji,površine 840 m2
–         početna cijena: 78,00 €/m2
–         jamčevina: 49.598,00 kn
Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

  1. Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,
  2. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo  razdoblje.
  3. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun   HR8124020061826100006 Erste bank,sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
Pravni interes za nekretninu pod I.  dokazuje  se vlasničkim listom.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u “Novom listu”.
Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.
Otvaranje ponuda održati će se dana  27.svibnja 2015.g u vijećnici Općine Matulji, s početkom u 13,00 sati.
 

Općinski načelnik
Općine Matulji
Mario Ćiković