NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0003
Matulji, 26.03.2021.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), sukladno Planu prijma u službu za 2021.godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21), raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Raspisuje se natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za samoupravu i upravu, na radno mjesto Viši savjetnik za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu (MS Office i Internet),
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– položen državni ispit,
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu , pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.
Prijavi na natječaj je potrebno priložiti sljedeće:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice)
3. preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem,
4. izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz
članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
5. elektronički zapis ili preslika uvjerenja da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca, računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama,
6. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
7. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
8. presliku dokaza o položenom državnom ispitu ukoliko ga je podnositelj prijave položio,
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslika potvrde nadležnog Ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, preslika dokaza o nezaposlenosti, preslika dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom).
Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodnim novinama“ 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećem linku: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web-stranici Općine Matulji (www.matulji.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Smatra se daje kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj se podnose poštom na adresu: Općina Matulji, Povjerenstvo za provedbu natječaja (Viši savjetnik za tehničke poslove i investicije), Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji, u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Matulji, Trg M. Tita 11, 51211 Matulji.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi
Obavijest uz natječaj Viši savjetnik za provedbu projekata iz društvenih djelatnosti – LINK

Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela
Danijel Jerman, dipl.iur.