JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI

KLASA: 011-01/17-01/0033
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 27.04.2018
JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI
Izmjene dopune Odluke o porezima Općine Matulji predlažu se prvenstveno da bi se njene odredbe uskladile sa donesenim Proračunom Općine Matulji za 2018. godinu i Projekcije 2019.-2020.godine. Naime u Nacrtu prijedloga ove Odluke uvodi se novi porez i to prirez porezu na dohodak koji se predviđa u ovom Nacrtu prijedloga Odluke. Sukladno prijedlogu prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu koja je predložena u članku 2.b.) ovog nacrta prijedloga Odluke i to na način da osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prema Nacrtu prijedloga ove Odluke prirez porezu na dohodak plaćao bi se na području Općine Matulji i to na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.
Nacrtom prijedloga ove Odluke, obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Matulji.
Pored navedenog u Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji brišu se odredbe kojima je bila propisana obveza plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, i to iz razloga jer se Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 115/16) koji je stupio na snagu 1.siječnja 2017. godine prestale su važiti odredbe kojima je navedena materija vezana uz porez na tvrtku ili naziv bila regulirana.
Javno savjetovanje otvoreno je od 27.04.2018. do 13.05.2018. godine, odnosno u trajanju kraćem od 30 dana budući da se radi o usklađenju akta sa već donesenim Proračunom Općine Matulji za 2018. i Projekcije 2019.-2020.godine koji je donesen na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji 27.12.2017. godine a objavljen je u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 40/17.
Sve primjedbe i prijedloge na tekst odluke mogu se za vrijeme trajanja savjetovanja uputiti na slijedeće mail adresu: biserka.gadzo@matulji.hr
Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji
Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezima Općine Matulji