JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA DODJELE POMOĆI ZA TROŠKOVE GRIJANJA U SKLOPU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE MATULJI ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (”Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) te članka 37. točka 4. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Matulji (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21) Općinski načelnik raspisuje slijedeći:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva dodjele pomoći za troškove grijanja u sklopu programa Socijalne skrbi Općine Matulji za 2022. godinu

I.

U svezi dodjele Pomoći za troškove grijanja socijalno ugroženim korisnicima, provedbom članka 37. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Matulji (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21), temeljem ovog javnog poziva Općina Matulji prikuplja pisane zahtjeve korisnika.

II.

Pomoć za troškove grijanja ostvaruju korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda propisan člankom 8. Odluke o socijalnoj skrbi te udovice ili roditelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata pod uvjetom da nisu ostvarili pravo iz članka 29. Odluke o socijalnoj skrbi po kojoj pravo na troškove ogrjeva ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade u visini koju Odlukom odredi PGŽ.

Korisnici koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja ne podnose zahtjev po ovom pozivu jer istovrsnu pomoć ostvaruju po drugoj osnovi u sklopu prava na troškove ogrjeva definiranog člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi, tj. temeljem Odluke Primorsko-goranske županije.

Također, zahtjev ne podnose djeca s teškoćama u razvoju – osobe s invaliditetom jer istovrsnu pomoć ostvaruju temeljem prijedloga Socijalnog vijeća (članak 37. točka 6. Odluke).

Korisnici programa Socijalne skrbi koji su do trenutka raspisivanja ovog poziva iskoristili maksimalan broj prava i pomoći u 2022., a koji je naveden u članku 4., točka 3. Odluke o socijalnoj skrbi (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21), ne mogu ostvariti ovu pomoć.

III.

Visina pomoći za troškove grijanja odgovara visini od 80% iznosa koji za troškove ogrjeva primaju korisnici zajamčene minimalne naknade, a može se ostvariti jednom tijekom kalendarske godine.

IV.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je prilog ovog javnog poziva i sadrži popis dokumentacije koja se prilaže ispunjenom zahtjevu.

V.

Rok za podnošenje zahtjeva u Pisarnici Općine Matulji je 15. prosinca 2022. godine, a zahtjevi se dostavljaju osobno ili putem e-maila opcina.matulji@matulji.hr s naznakom predmeta ”Pomoć za troškove grijanja”.

VI.

Zahtjevi za pomoći se rješavaju redom zaprimanja u za to propisanom roku, a najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Za pravovaljane zahtjeve pomoć će se odobriti rješenjem. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i/ili zaprimljeni van roka odbit će se rješenjem.

VII.

Odobrena pomoć se isplaćuje na žiro ili tekući račun podnositelja zahtjeva ili korisnika, a izuzetno ako osoba nema otvoren račun, putem poštanske uputnice.

VIII.

Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Matulji.

Obrazac preuzmite OVDJE.

OPĆINA MATULJI

Općinski načelnik

Vedran Kinkela