JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI za 2021. god.

Na temelju članka 22. Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji   („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.35/2017), Odbor za društvene    djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji objavljuje
 

J A V N I   P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

ZA DODJELU JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI

za 2021. god.

 
I
 

  1. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MATULJI

 
Nagrada za životno djelo Općine Matulji dodjeljuje se za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Matulji za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja, prosvjete, športa i tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša i drugih javnih djelatnosti.
 
Nagrada za životno djelo Općine Matulji dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Općine Matulji, pod uvjetima iz prethodnog stavka ove točke. Nagrada za životno djelo Općine Matulji može se dodijeliti posthumno.
 
Ukoliko se Nagradu za životno djelo dodjeljuje posthumno, nagradu za životno djelo čini Povelja o nagradi za životno djelo Općine Matulji.
 

  1. GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE MATULJI

 
Godišnja nagrada Općine Matulji dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu Matulji.
 

  1. GRB OPĆINE MATULJI

 
Grb Općine Matulji dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske ili stranim državljanima koji su svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonijeli napretku i ugledu Općine.
 

  1. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE MATULJI

 
Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.
 
Počasnim građaninom Općine Matulji ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.
 
II
 
Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja iz točke I. ovog Javnog poziva mogu dati:
 
– udruge građana sa sjedištem na području Općine Matulji
– grupa od najmanje 10 građana sa sjedištem na području Općine Matulji
– pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Matulji
 
III
 
Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja se podnosi u pismenom obliku Odboru za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji.
 
Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja mora sadržavati:
 
– ime i prezime, odnosno naziv predlagatelja
– prebivalište, odnosno sjedište predlagatelja
– ime i prezime, odnosno naziv osobe koja se predlaže za javno priznanje (predloženik)
– vrstu priznanja i područje za koje se predlaže
– životopis predloženika do jedne stranice
– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja do dvije stranice.
 
Na zahtjev Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.
 
IV
 
Prijedlozi za dodjelu priznanja s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili predaju osobno u zatvorenoj koverti na adresu OPĆINA MATULJI, Matulji, Trg M. Tita 11, s naznakom «JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU  JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI ZA 2021. g.– NE OTVARATI».
 
Rok za podnošenje prijedloga ističe 4. siječnja 2021. godine.
 
Prijedlozi koji se ne dostave do 4. siječnja 2021. god, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom, ne uzimaju se u razmatranje.
 

KLASA:   011-01/20-01/0024

URBROJ: 2156/04-03-01/2-20-0003

Odbor za društvene djelatnosti

Općinskog vijeća Općine Matulji