JAVNI POZIV – ISKAZ INTERESA ZA ZEMLJIŠTE UNUTAR RZ MIKLAVIJA

Pozivaju se sve zainteresirani poduzetnici da putem ovog javnog poziva iskažu svoj interes odnosno potrebe za zemljištem unutar RZ Miklavija koje bi im bilo potrebno za gradnju poslovnih objekata ili drugog obavljanja poslovne djelatnosti.

Cilj ovog javnog poziva je prikupiti informacije u svrhu priprema odgovarajućih akata, projekata te prostorno-planskih i drugih dokumenata kojima bi se stvorile pretpostavke za raspolaganje građevinskim zemljištem unutar RZ Miklavija na površinama koje bi mogla biti spremne do kraja godine.

Naime Općina Matulji privodi kraju aktivnosti usmjerene na uređenje prvih cca. 45.000 m2 zemljišta unutar RZ Miklavija – plato G4 sa pristupnim prometnicama za koje se očekuje da će biti raspoloživom do kraja rujna ove godine.

Zemljište koja će biti na raspolaganju u ovome trenutku nije parcelirano, a što se tiče načina raspolaganja Općina je otvorena za sve mogućnosti koje uključuju opciju prodaje, najma ili prava građenja.

Osnovne informacije o uvjetima građenja (Urbanistički plan uređenja RZ 12 (SN PGŽ 50/06)

Namjena građevina

Na pojedinoj građevnoj čestici, uz uvjet da su u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša i ostalim odredbama ovog Plana, mogu se organizirati slijedeće djelatnosti:

-prerađivačka industrija

-Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

-Prijevoz, skladištenje i veze

Uz građevine osnovne namjene, u sklopu građevne čestice mogu se graditi i ostale građevine:

– nadstrešnice i trijemovi,

– prometne i manipulativne površine i parkirališta,

– potporni zidovi,

– komunalni objekti i uređaji,

– druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Izgrađenost

Najmanja dopuštena veličina građevne čestice je 5000 m2

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice) iznosi kig = 0,35.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (odnos ukupne – brutto izgrađene površine svih etaža u građevinama i površine građevne čestice) iznosi kis = 0,6.

Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža je E = 2 etaže, a najveća dopuštena visina građevina mjerena od najniže točke je V = 12,0 m.

Nadstrešnice su najveće dopuštene visine V = 5,0 m.

Komunalni doprinos

Visina komunalnog doprinosa prama važećoj odluci za područje RZ Miklavija iznosi 18,00 kuna po m3.

Iskaz interesa može se može se iskazati popunjavanjem priloženog obrasca te slanjem istoga poštom (Općina Matulji, Trg M.Tita 11, Matulji) ili e-mailom (opcina.matulji@matulji.hr) do 31. svibnja 2021.godine.

Anketni listić – link