JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 23. travnja 2015. 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

I.            PREDMET ZAKUPA:
a) Uređeni poslovni prostor u prizemlju zgrade u Matuljima, Kastavska cesta 4,
površine  39,94 m2
Namjena: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (NKD-N)
– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi  2.012,98 kuna bez PDV-a 
– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.
 
b) Uređeni poslovni prostor u Društvenom domu Rupa, Rupa 43, površine 115,00 m2
Namjena: Prijevoz i skladištenje (NKD-H)
– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi  2.415,00 kuna bez PDV-a
– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.
c) Uređeni poslovni prostor u Društvenom domu Permani, Permani 1, površine 61,03 m2
Namjena: Trgovina na veliko i malo (NKD-G)
– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi  2.643,36 kuna bez PDV-a
– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.
d) Uređeni poslovni prostor u Matuljima, Trg m. Tita 1, površine 79,64 m2
Namjena: Prijevoz i skladištenje (NKD-H)
– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi  3.344,88 kuna bez PDV-a
– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.
II.            Natjecatelji se obvezuju uplatiti garantni polog u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine, s time da odabrani natjecatelj gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom sklapanja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane točkom XIV. ovog javnog natječaja. Po sklapanju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugog potraživanja Općine koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu).
III. Natjecatelji moraju u ponudi navesti da se obvezuju, ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, uplatiti najmanje iznos u visini tromjesečne zakupnine unaprijed, prije sklapanja Ugovora o zakupu i to u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
IV. Rok za podnošenje pisanih prijava za sudjelovanje na licitaciji je 11. svibnja 2015. godine do 12,00 sati.
V. Natjecatelji se obvezuju dostaviti osnovne podatke (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe), te dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje prema Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo sklapanja  ugovora po uvjetima najpovoljnije ponude iz javnog natječaja trebaju  dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status.
VI. Datum početka obavljanja ugovorene djelatnosti u prostorima pod točkom 1. a, b, c i d ovog natječaja  je 15. lipnja 2015. godine.
VII. Poslovni prostori pod točkom 1. a, b, c i d ovog javnog natječaja mogu se pogledati 06. svibnja 2015. godine (srijeda) od 12,00 sati do 13,00 sati uz uvjet da se dana 05. svibnja 2015. godine, najave osobno u Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Matulji, Trg M. Tita 11.
VIII. Licitacija će se provesti dana 11. svibnja 2015. godine u 14,00 sati u vijećnici Općine Matulji, Matulji, Trg. M. Tita 11.
IX. Obvezu natjecatelja na davanje izjave da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup.
X. Obvezu natjecatelja da da izjavu da je poslovni prostor za koji se natječe uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor za koji se natječe ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca).
XI. Na licitaciji ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba, odnosno njihovi osnivači i/ili ovlaštene osobe za zastupanje za koje je na dan licitacije evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema Općini Matulji, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja.
XII. Obveza natjecatelja da dostavi potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava te naznaku da se neće razmatrati ponude onih  natjecatelja koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja.
XIII. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom Javnom natječajnom postupku ne zaključi ugovor o zakupu sa odabranim natjecateljem na osnovi Odluke povjerenstva za provedbu natječajnog postupka.
XIV. Odredbu da natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora prilikom sklapanja ugovora o zakupu dostaviti 6 (šest) bjanko trasiranih i akceptiranih mjenica po ovlaštenoj osobi ili vlasniku s klauzulom bez protesta uz mjenično očitovanje kao osiguranje plaćanja a koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu duže od 3 (tri) mjeseca, te 2 (dvije) bjanko zadužnice pojedinačno na visini polugodišnje zakupnine.
XV. Odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( „Narodne novine“ broj: 125/11), a na trošak zakupnika.
XVI. Dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine.
Garantni polog se uplaćuje na račun Općine Matulji broj HR 81 24020061826100006
Poziv na broj za pravne i fizičke osobe 68 7706- OIB
XVII. Pisana prijava za sudjelovanje na licitaciji mora sadržavati:

 • zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja, adresa prebivališta i OIB (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište, OIB i MB ( za pravnu osobu), naznaka rednog broja poslovnog prostora koji se licitira, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te naziv banke i broj  računa radi povrata garantnog pologa. ( garantni polog se vraća isključivo na račun s kojeg je bila uplaćena na žiro-račun Proračuna Općine Matulji ),
 • dokaz da je natjecatelj uplatio garantni polog,
 • presliku važeće osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba (građanin ili obrtnik) odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje ako je natjecatelj pravna osoba,
 • izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik,
 • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koje ne smiju biti starije od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da natjecatelj udovoljava uvjetima za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira ako je natjecatelj fizička osoba koja nije obrtnik,
 • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registar koji ne smiju biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u polovnom prostoru koji se licitira te ime i prezime osobe, zakonskog zastupnika pravne osobe,
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta izdanog od strane Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba,
 • Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana  do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da  natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • Druge isprave dokaze sukladno uvjetima iz ovog javnog natječaja,
 • Pisana prijava sa utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Matulji, Matulji, Trg M. Tita 11, s naznakom„NE OTVARATI“ – prijava za licitaciju poslovnog prostora pod rednim brojem  (obvezno naznačiti redni broj prostora koji se licitira), a zaprima se u pisarnici Općine Matulji, Matulji, Trg M. Tita 11 do 11. svibnja 2015. (ponedjeljak) do 12,00 sati.

Pisana prijava sa utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji u zatvorenoj omotnici može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom. U tom slučaju prijava mora biti zaprimljena u pisarnici Općine Matulji najkasnije do 11. svibnja 2015. (ponedjeljak) do 12,00 sati.
Natjecatelji čije prijave budu zaprimljene nakon naprijed utvrđenog roka neće moći sudjelovati na licitaciji.
XVIII. POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

 • Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta imaju temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 , 55/11, 140/12, 19/13, 33/13,148/13 i 92/14) pravo prvenstva o sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora po najvećoj ponuđenoj cijeni pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene ukoliko sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na licitaciji, a koje pravo prvenstva mogu ostvariti samo jednokratno te prostor ne mogu dati u podzakup. Osobe koje ostvaruju pravo prvenstva dužne su uz pisanu prijavu dostaviti:
 • izvornik Potvrde o utvrđenom statusu natjecatelja izdane od nadležnog Ureda za obranu, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, temeljem koje ostvaruju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa
 • Izvornik Uvjerenja izdan od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje koje ne smije biti starije od 15 dana do dana prijave na natječaj, temeljem kojeg dokazuje da natjecatelj nije korisnik mirovine.

Ako više osoba ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se primjenjujući odredbe članka 14. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač osoba iz članka 58. citiranog Zakona.

 • Licitacija se može održati ako se na istu prijavio najmanje 1(jedan) natjecatelj.

Ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan je najkasnije do održavanja licitacije povjerenstvu dostaviti pisanu punomoć za zastupanje za predmetnu licitaciju (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe), u protivnom Povjerenstvo će istog isključiti sa licitacije.

 • Licitaciju poslovnog prostora koji su predmet ovog natječaja provodi Povjerenstvo na način da natjecatelji usmeno jedan po jedan iznose u zapisnik svoje ponude time da početna isklična ponuda mjesečne zakupnine ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine objavljenog u javnom natječaju a isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno.

Nakon što svi natjecatelji iskažu svoje ponude u jednom ili više iskličnih krugova Povjerenstvo proglašava najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najvišu mjesečnu zakupninu kao budućeg zakupnika poslovnog prostora.
Mjesečna zakupnina se određuje u EUR, a plaća se unaprijed, najkasnije do 10-tog dana u mjesecu za koji se plaća, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan ispostavljanja računa.

 • Mjesečna zakupnina određena na naprijed navedeni način bit će uvećana za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).
 • Zakupnik je dužan početi plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora ( tj. od dana izvršene primopredaje poslovnog prostora).
  • Najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana provedene licitacije ili do roka kojeg odredi Povjerenstvo potpisati te solemnizirati ugovor o zakupu. Nakon toga slijedi primopredaja poslovnog prostora, koja će biti izvršena u izlicitiranom prostoru u vrijeme  kako je naznačeno u Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora, potpisivanjem Zapisnika o primopredaji poslovnih prostora. Ako najpovoljniji natjecatelj ne postupi na opisani način bez opravdanog razloga, Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora će se poništiti, a javni natječaj za taj poslovni prostor će se ponoviti.

 
 
Općinski načelnik
Općine Matulji
Mario Ćiković