5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/22-01/0001
URBROJ. 2170-27-01/1-22-0003
U Matuljima 17.siječnja 2022.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 27. siječnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i početku mandata zamjenika vijećnika

Izvjestitelj: Predsjednik Mandatnog povjerenstva Ivan Lipovac

  1. Odluka o dodjeli javnih i počasnih priznanja za 2022.godinu

Izvjestitelj: Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Ivana Bratović

  1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Izvjestitelji: Zamjenik Općinskog načelnika Eduard Baćić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, Ervino Mrak, direktor KD Komunalac d.o.o.

  1. Odluka o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te o upravljanju grobljima

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman te Ervino Mrak, direktor KD Komunalac d.o.o.

  1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

  1. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

  1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

  1. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije sa Revizijom procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Liburnije.

Izvjestitelji: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Mladen Šculac, Zamjenik Općinskog načelnika Eduard Baćić i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 26.siječnja 2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

KOMPLETAN MATERIJAL ZA SJEDNICU PREUZMITE OVDJE – link

AMANDMANI – link

Doneseni akti – link

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić