37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0010
URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002
U Matuljima 10.11.2020.godine
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

37. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 24. studenog 2020. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite.
U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno sjednica će se održati elektronskim putem, na način kako su održane prethodne sjednice, o čemu će vijećnici biti pravodobno izviješteni.
Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Odluka o pristupanju Općine Matulji Urbanoj aglomeraciji Rijeka
Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković
2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Ustanove javna vatrogasna postrojba Opatija
Izvjestitelji: Izvjestitelji na radnim tijelima i Općinskom vijeću biti će zapovjednik JVP Opatija, Gordan Filinić te zamjenik Općinskog načelnika Bruno Frlan.
3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezima Općine Matulji
Izvjestitelji: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
4. Sporazum o suradnji Općine Matulji i tvrtke Bina Istra d.d.
Smiljana Veselinović, Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje.
5. Suglasnost za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju poslovne građevine na dijelu k.č.4641/2 z.k.ul. 2175 k.o. Puži
Izvjestitelji: Smiljana Veselinović, Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje.
6. Odluka o davanju suglasnosti za cijepanje nekretnine z.č. 2245/1 K.O. Bregi
Izvjestitelj: Vedran Kinkela, Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i
imovinsko pravna pitanja
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra z.č. 612/6 K.O. Rukavac donji
Izvjestitelj: Vedran Kinkela, Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i
imovinsko pravna pitanja
8. Odluka o zamjeni nekretnina K.O. Matulji
Izvjestitelj: Vedran Kinkela, Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i
imovinsko pravna pitanja
9. Odluka o promjeni temeljnog kapitala i visine udjela te odluka o izmjeni Društvenog ugovora Društva Komunalac d.o.o. Jurdani
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković
10. Plan djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Izvjestitelj: zamjenik Općinskog načelnika Bruno Frlan.
Sjednica se planira održati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite. U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno sjednica će se održati elektronskim putem, na način kako su održane prethodne sjednice.
Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 23. studenog 2020.godine.
Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
MATERIJAL ZA SJEDNICU PREUZMITE OVDJE – link
ZAPISNIK 36.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – link

ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA 36.SJEDNICA – link

PODACI O UTVRĐENIM PREKRŠAJIMA-OTPAD – link

ODLUKE DONESENE NA 37. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA – link

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec. v.r