33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0006
URBROJ. 2156-04-01/02-01/20-2
U Matuljima 08.05.2020. godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18) i članka 62.stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji,

S a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 19.svibnja 2020.godine (utorak) u 17.00 sati sa slijedećim dnevnim redom:


 

 1. Izvješće o radu općinskog načelnika u razdoblju srpanj-prosinac 2019.godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković
 

 1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
Danijel Jerman
 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Izvjestitelji: Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić i Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Izvjestitelji: Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić i            Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu

Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020.godini

Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće, službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o prodaji nekretnine grč. 1885/4 k.o. Matulji (Gajanići)

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 

 1. Donošenje odluka u imovinsko pravnim predmetima:
  1. Kosmić Nadia – prodaja nekretnina u o. Matulji
  2. Stanić Darko -prodaja nekretnina u o. Puži

Izvjestitelj: Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vedran Kinkela
 

 1. Suglasnost za postavu štanda na dijelu z.č. 612 k.o. Šapjane

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Matulji u 2019. godini te Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020.godini

Izvjestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Bruno Frlan
 

 1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2019.godini

Izvjestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Bruno Frlan
 

 1. Prethodna suglasnost na Izmjene i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Zamolba za poništenje natječaja za prodaju nekretnine z.č. 374, K.O. Mihotići

Izvjestitelj općinski načelnik Mario Ćiković
 

 1. Izvješće o utrošku sredstava proračunske rezerve

a) za mjesec siječanj i veljaču 2020.godine
b)za mjesec ožujak i travanj 2020.godine
 
Sjednica se planira održati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima ako epidemiološke prilike to dozvole i uz poštivanje udaljenosti između osoba. U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno, sjednica će biti održana elektronskim putem, na način kao što su održane prethodne dvije sjednice.
Kompletne materijale za vijeće preuzmite OVDJE.
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.v.r