30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ. 2156-04-01/01-01/20-0002
U Matuljima 30.01.2020.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 11. veljače 2020. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković, Savjetnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković, Savjetnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12)
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković, Savjetnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
4. Odluka o kupnji nekretnina po provedenim natječajima za prodaju nekretnina
Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju z.č. 1885/4 K.O. Matulji
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković
6. Odluka o kupnji dijela z.č. 1885/1 k.o. Matulji za izgradnju prometnice oznake GM1
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković
7. Odluka o prodaji nekretnine grč. 71 k.o. Šapjane
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković
8. Donošenje odluka u imovinsko pravnim predmetima:
a) Božić Enzo-kupnja nekretnina u k.o. Žejane
b) Sušanj Milovan -kupnja nekretnina u k.o. Rukavac Gornji
Izvjestitelj: Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vedran Kinkela
9. Odluka o dodjeli javnih priznanja
Izvjestitelj: Predsjednica odbora za društvene djelatnosti Ivana Bratović
10. Odluka o načinu, uvjetima i visini financiranja rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na Općine Matulji
Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge linijskog prijevoza putnika
Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
12. Imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Slobodan Juračić
13. Izvješće o utrošku sredstava proračunske rezerve za mjesec studeni i prosinac 2019.godine
Materijali za točku 4. predloženog dnevnog reda dostaviti će se naknadno budući je rok za dostavu ponuda po raspisanim natječajima 05.veljače 2020.godine.
Materijali za točku 9. Odluka o dodjeli javnih priznanja, dostaviti će se naknadno nakon što Odbor za društvene djelatnosti dostavi prijedlog.
Materijale za točku 12. – Imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci, dostaviti će se naknadno budući je rok za dostavu prijedloga Odboru za izbor i imenovanja 03.veljače 2020.
Vezano uz točku 10. predloženog dnevnog reda-Odluka o načinu, uvjetima i visini financiranja rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Matulji, ističemo da Javno savjetovanje o nacrtu Odluke istječe 10.02.2020.godine te će stoga izvješće o održanom savjetovanju biti dostavljeno na samoj sjednici vijeća.
Materijal za 30. sjednicu preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.v.r