29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/19-01/0010
URBROJ. 2156-04-01/02-01/19-2
U Matuljima 22.11.2019.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 10. prosinca 2019. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
– Izvjestitelj: Voditelj odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
– Izvjestitelj: Voditelj odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
3. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji
– Izvjestitelj: Danijel Jerman pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.
4. Proračun Općine Matulji za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.godinu
– Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Danijel Jerman pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.
5. Odluka o izvršavanju Proračuna općine Matulji za 2020.godinu
– Izvjestitelj: Danijel Jerman pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.
6. Plan razvojnih programa za 2020.-2022.godinu
– Izvjestitelj: Danijel Jerman pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.
7. Prijedlozi za raspisivanje natječaja za prodaju nekretnina
a) z.č. 2621/2; k.o. Matulji
b) z.č. 2664/2; k.o. Matulji
c) z.č. 2621/4; 2624/2 i 2625 K.O. Matulji
d) z.č. 374, K.O. Mihotići
e) k.č. 1885/4, K.O Matulji
– Izvjestiteljica: Ljubomira Vrh, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.
8. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Matulji
– Izvjestitelj: Danijel Jerman pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
– Izvjestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Bruno Frlan
10. Plan djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2020.godinu
– Izvjestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Bruno Frlan
11. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
– Izvjestitelj: Danijel Jerman pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.
12. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Matulji, objekt Jušići“
– Izvjestitelj: Danijel Jerman pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.
13. Izvješće o utrošku sredstava proračunske rezerve za mjesec listopad 2019.godine
Materijali za sve točke predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.
Naglašavamo da Javno savjetovanje o nacrtu odluka i drugih općih akata koje se nalaze u ovom prijedlogu (točka 1.,2.,4., 8. i 9.) istječe 06.12.2019.godine te će se stoga izvješća o održanom savjetovanju dostaviti na samoj sjednici vijeća.
Kompletne materijale za 29. Sjednicu Općinskog vijeća preuzmite OVDJE.

Općinsko vijeće Općine Matulji
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec. v.r.