25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001
Matulji, 07.06.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m 

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 18. lipnja 2019.
  godine (utorak)
  s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.


Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED:
1. a) Obavijest Mandatnog povjerenstava Općinskog vijeća Općine Matulji o prestanku mandata vijećnika Deana Maslića i početku mandata zamjenika vijećnika Sandra Pecmana
Izvjestitelj: člana Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji Ivan Lipovac
b) Davanje svečane prisege vijećnika Sandra Pecmana
 

 1. Sigurnosna situacija na području Općine Matulji

Izvjestitelji: Načelnik Policijske postaje Opatija Tomislav Milković i načelnik Postaje granične policije Rupa Neven Abramović
 

 1. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković, Tatjana Rakovac izrađivač plana Urbanistički studio Rijeka i Smiljana Veselinović, viši stručni suradnik za prostorno uređenje
 

 1. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja centra Matulja (DPU 1)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Smiljana Veselinović, viši stručni suradnik za prostorno uređenje
 

 1. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R 2 (DPU 3)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Smiljana Veselinović, viši stručni suradnik za prostorno uređenje
 

 1. Donošenje I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
 

 1. Donošenje I izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture

Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

 1. Donošenje I izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu i Projekcije za 2020.-2021. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
 

 1. Donošenje I izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2019.-2021. godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

 1. Donošenje I izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
11. a) Donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji za potrebe financiranja kapitalnog projekta K201724 Energetska obnova zgrade Općine Matulji na adresi Trg maršala Tita 11, Matulji
b) Donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji za potrebe financiranja kapitalnog projekta K201723 Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2, Matulji
c) Donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji za potrebe financiranja kapitalnog projekta K201722 Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“, Područna škola Jušići i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Jušići na adresi Jušići 127, Jurdani
d) Donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji za potrebe financiranja kapitalnog projekta K201725 Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“, Područna škola Rukavac i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Rukavac na adresi Rukavac 89a, Matulji
e) Donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji za potrebe financiranja kapitalnog projekta K201716 Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“
 f) Donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji za potrebe financiranja kapitalnog projekta K20122 Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“
g) Donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji za potrebe financiranja kapitalnog projekta K20174 Otkup zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba u Poduzetničkoj zoni Miklavija
h) Donošenje Odluke o zaduženju Općine Matulji za potrebe financiranja kapitalnog projekta K201726 Unutarnje uređenje zgrade Općine Matulji
Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine

Izvjestiteljica: Voditeljica odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
 

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog  načelnika Mr. sc. Bruno Frlan
 

 1. Donošenje Odluke po raspisanom natječaju od 30.04.2019. za zakup dijela z.č. 2128/1 k.o. Matulji

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
Napomena:
Pored dostavljenih materijala uz prijedloge točaka 3.,4. i 5. dostavljaju vam se kompletni materijali i na CD-u.
 
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na telefon: 051/ 274 114.
Kompletan materijal preuzmite OVDJE.
Materijal za 3. točku dnevnog reda preuzmite OVDJE.

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc.oec., v.r.