18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0011
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002
Matulji, 26.10.2018

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorskogoranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)
Sazivam
18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 06. studenog 2018. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:
1. Donošenje II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
2. Donošenje II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvjestiteljica: voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
3. Donošenje II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu i Projekcije 2019. – 2020. godine
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
4. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt „Rekonstrukcija i otpremanje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Matulji, objekt Veli Brgud“ unutar tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (referentni broj natječaja: 04-00020) LRS LAG-a „Terra liburnia“
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
6. Informacija o provedbi Projekta „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, broj poziva: UP.02.2.2.08, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
7. Izvješće o utrošku proračunske zalihe od 01.01. – 30.09. 2018.
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.

Kompletne materijale preuzmite OVDJE.
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.