OBAVIJEST ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME OD 6 MJESECI ZBOG PRIVREMENOG POVEĆANJA OPSEGA POSLOVA

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-01/19-01/0003
URBROJ:
Matulji, 13.02.2019

OBAVIJEST

za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova, u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji- na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za prostorno uređenje.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Rijeka dana 13.02.2019. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova, u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji- na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za prostorno uređenje.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti, ili izravno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji je 21. veljače 2019. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik/ca za prostorno uređenje:

Obavlja stručne poslove iz samoupravnog djelokruga povezane sa pitanjima razvoja, prostornog uređenja i zaštite okoliša  sudjeluje u pripremi i izradi prostornih i urbanističkih planova, u izradi strategije razvoja, planova zaštite i unapređenje okoliša, sudjeluje u praćenju i procjeni stanja u prostoru i predlaganju mjera za unapređenje stanja u prostoru,sudjeluje u pripremi nacrta općih i posebnih akata iz djelokruga rada, sudjeluje u postupcima izrade razvojnih i prostornih dokumenata višeg reda te izdavanja akata prema posebnim propisima u drugim nadležnim tijelima, sudjeluje u izradi mišljenja i suglasnosti iz djelokruga prostornog uređenja i gradnje, sudjeluje u postupcima javne nabave i obavlja i druge srodne poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,29 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.927,52 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

 Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članci 1. do 6., 18. do 20., 27. do 56. c

– Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18), cijeli tekst

– Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), cijeli tekst

– Statut Općine Matulji  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,  29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18), cijeli tekst

Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirati tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

 Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

 Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: smiljana.veselinovic@matulji.hr

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU POGLEDAJTE OVDJE