OBAVIJEST ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MATULJI

OBAVIJEST

za prijam u službu na neodređeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Matulji.

U „Narodnim novinama“ broj  45/2019 dana 3.5.2019. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Matulji.

 (1 izvršitelj m/ž).

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti, ili izravno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji je 20.5.2019. godine.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji:

-rukovodi radom Upravnog odjela, osigurava zakonit rad Odjela, planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela, provodi i osigurava izvršavanje odluka Općinskog vijeća i odluka Općinskog načelnika,

-prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te daje prijedloge za primjenu istih, sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti Odjela, po ovlaštenju Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika donosi akte iz nadležnosti Općine,

-nadzire rad službenika Odjela i daje im upute za obavljanje poslova i brine o njihovom stručnom usavršavanju ,

-izrađuje prijedloge programa rada, financijskog plana i izvješća o radu Odjela, pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice vijeća,

-izrađuje prijedloge akata za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i zamjenike Općinskog načelnika

-predlaže pokretanje sudskih sporova radi naplate općinskih prihoda u suradnji sa Odsjecima

obavlja kadrovske poslove za potrebe Upravnog odjela, obavlja poslove službenika za informiranje te obavlja i druge srodne poslove po nalogu općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,90 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.927,52 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), cijeli tekst,

– Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) cijeli tekst,

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 I 96/18) cijeli tekst,

– Zakon o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15) od članka 13. do članka 20. i članci 22.,26.,27.,28.,29.,30.,33.,37.,38.,39.,40.,43.,44.,46.,47.,55.,56.,57.,61.,68.,70.,86.,87.,88.,90.,91.,108., 109.,110.,111 i 112.

– Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) cijeli tekst,

– Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) cijeli tekst,

– Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) cijeli tekst,

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) cijeli tekst,

– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) cijeli tekst,

– Statut Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 17/14, 29/14 4/15 -pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) cijeli tekst,

– Poslovnik Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/09, 16/13, 8/14 i 22/14-pročišćeni tekst) cijeli tekst,

-Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/19) cijeli tekst,

– Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/19) cijeli tekst.

– Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/18) cijeli tekst,

– Odluka o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/16) cijeli tekst,

– Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/13, 17/14 i 8/19) cijeli tekst,

-Odluka o porezima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/01, 50/13 i 16/18) cijeli tekst.

Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: ljubomira.vrh@matulji.hr

 

Natječaj preuzmite na OVOM LINKU

 

KLASA:   100-01/19-01/0011

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA