OBAVIJEST: O RADOVIMA NA IZGRADNJI ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

U cilju što potpunije informiranosti javnosti te otklanjanja zabrinutosti dijela građana vezano uz radove koji se izvode na području Općine Matulji na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture, posebice radove koji se izvode kraj vodospreme „Živica“ u Ulici Put Živica u Matuljima, dostavljamo informaciju o samim radovima te čitavom projektu u sklopu kojeg se radovi izvode.

Na početku radi otklanjanja bilo kakvih sumnji ili dezinformacija, svi radovi koji se izvode kraj vodospreme „Živica“ nemaju nikakve veze sa uvođenjem 5G mreže niti se radi o baznoj stanici za mobilno slanje signala. Gradi se naime čvorište svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture koja za komunikaciju koristi, kako ime upućuje, svjetlosne signale. Nikakvo drugo elektromagnetsko zračenje se ne koristi za prijenos signala kod komunikacije po svjetlovodnoj infrastrukturi. Izgradnja svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture i pokrivenost istom najvećeg dijela područja Općine Matulji smanjuje potrebu za korištenjem 5G ili drugih oblika mobilnog prijenosa signala za korištenje usluga kućnog interneta, telefona ili IP televizije.

Podsjetnika radi Primorsko-goranska županija prva je hrvatska regija koja je 2012. godine osmislila i krenula u provedbu projekta „e-Županija“, kako bi se novim telekomunikacijskim i informatičkim tehnologijama umrežio svaki naseljeni kutak, Cilj je do 2020. godine na cijelom području Županije osigurati brzi pristup Internetu (brzina Interneta od minimalno 30Mbit/s, te ostvarenje 50% prekrivenosti širokopojasnim pristupom brzine 100Mbit/s) i tako svim građanima omogućiti iste uvjete, budući da najnovije širokopojasne usluge (poput učenja ili rada na daljinu, elektroničkog zdravstva, usluge eUprave i svega onoga što će na neki način poboljšati uvjete života) zahtijevaju odgovarajuće brzine prijenosa podataka koje je moguće ostvariti tek uz pomoć svjetlovodne pristupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija nove generacije.

Općina Matulji se temeljem odluke Općinskog vijeća 2014. godine uključila u pilot projekt e-Županija, gdje je u prvoj fazi sudjelovalo još 9 JLS sa područja PGŽ-a. U razdoblju od 2014. do danas odvijalo se nekoliko faza kroz koje se:

 • vršilo anketiranje stanovnika s područja Liburnije kako bi se dobila informacija o stvarnom stanju na terenu vezano uz postojeće telekomunikacijske usluge, ali i pokazatelj zainteresiranosti stanovnika za uvođenjem širokopojasne infrastrukture,
 • 12.2016.godine potpisan Sporazum o zajedničkom nastupu četiri JLS na području Liburnije – Grada Opatije i Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga u cilju zajedničkog djelovanja na realizaciji ciljeva projekta posebice kod prijava na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava, gdje je Grad Opatija prihvatio da bude nositelj provedbe aktivnosti ispred svih JLS potpisnica,
 • Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) predan je Zahtjev za pokretanjem preliminarne provjere nacrta PRŠI-a sa strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj širokopojasne infrastrukture, čime se stekao uvjet za početak provedbe javne rasprave s operaterima,
 • Provedena elektronička Javna rasprava o nacrtu PRŠI-a, zaključena 16. lipnja 2017.g.
 • Tijekom trajanja javne rasprave svoj komercijalni interes iskazala su dva operatora i to Hrvatski telekom d.d. i Rune Adria d.o.o.
 • Konačno krajem 2017.godine zaključeni su sporazumi jedinica lokalne samouprave sa područja Liburnije i operatera. Tim sporazumom su se operateri obvezali vlastitim ulaganjem izgraditi širokopojasnu mrežu sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA) do kraja 2020. godine. S druge strane sve jedinice lokalne samouprave sa područja Liburnije, a JLS su se obvezale pružiti pomoć i podršku u vidu reguliranja međusobnih imovinsko – pravnih odnosa te osigurati suradnju sa komunalnim društvima.

Dakle na osnovi svih provedenih aktivnosti i potpisanih sporazuma krajem 2019.godine od strane operatera započeli su radovi na izgradnji širokopojasne infrastrukture. Općina Matulji je temeljem istih sporazuma, a sukladno općim aktima Općine izdala Suglasnosti za izvođenje radova, te korištenje zemljišta u vlasništvu Općine odnosno javnih površina za izgradnju instalacija i drugih pratećih objekata (ormarići, kabineti, i sl).

Tako je, po zahtjevu operatera RUNE Crow d.o.o., a temeljem Zakona o elektroničkoj infrastrukturi, 12.08.2019.godine izdana suglasnost za postavu dva kontejnera ukupne površine 30m2 kao dio projekta izgradnje širokopojasnog pristupa internetu na području Općine Matulji.

Radi se o čvorištu iz kojeg se dalje grana svjetlovodna telekomunikacijska infrastruktura (kolokvijalno optička mreža) dijelom podzemno, a dijelom nadzemno duž svih naselja Općine Matulji kao i susjednih jedinica lokalne samouprave. Vodi se računa o maksimalnom iskorištavanju postojeće podzemne i nadzemne infrastrukture čime se minimiziraju zahvati u prostoru. Važno je naglasiti da svjetlovodni kabeli, izrađeni od kombinacije stakla i plastike, ne prenose nikakve električne signale pa samim time ne stvaraju nikakvo elektromagnetsko zračenje oko kabela.

Ovom mrežom sljedeće generacije (NGA – eng. Next Generation Access network) osjetno se povećava brzina interneta i pristupa svim sadržajima, pogotovo u ruralnim područjima. Dakle možemo zaključiti da se radi o investiciji koja će omogućiti poboljšanje kvalitete života svih stanovnika Općine Matulji pri čemu nije ugroženo zdravlje ljudi niti okoliš.

U nastavku ističemo neke od usluga koje će građani i tvrtke moći koristiti  dovršetkom izgradnje:

 • video na zahtjev, koja omogućava da korisnik izabere film i reproducira ju istovremeno po zahtjevu na svom uređaju (osobno računalo, HD televizija, usluga koja je prisutna danas, ali u malom postotku jer prijenos HD signala zahtijeva prijenos veće količine podataka u maloj jedinici vremena),
 • telefonija VoIP, usluga koja preko interneta značajno smanjuje ili u potpunosti uklanja troškove telefoniranja,
 • usluge videokonferencija,
 • usluge online igara koje zahtijevaju veću grupu korisnika istovremeno spojenih na server,
 • usluge učenja od kuće, usluga koja zbog brzine ne samo da omogućava dostupnost informacija nego omogućuje i „real-time“ predavanja,
 • usluga rada od kuće koja omogućuje decidirani pristup udaljenom računatu u uredu i rad praktički istovremeno na oba računala i obavljanje poslovnih zadataka bez odlaska u ured,
 • usluga sigurnost doma, koja omogućava spajanje na sustav kamera postavljenih kod kuće i nadziranje doma.
 • Također se olakšava pristup i upravljanje „pametnim“ stanovima, telemedicinu i e-Zdravstvo, usluge danas djelomično implementirane, a razvijaju se nove koje se temelje na pružanju pomoći uputama preko interneta, zatim povezivanje sa medicinskim uređajima građana starije dobi te praćenje njihova zdravlja i vitalnih funkcija.
 • Značajno veće brzine interneta, naročito kod stanovnika ruralnog područj